PLAŠIL, P. Výpočtová analýza tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem pana Petra Plašila bylo provést výpočtovou analýzu tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla. Při řešení práce student postupoval samostatně a využil všechny znalosti získané během studia na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Řešené téma je natolik specifické, že řešení předpokládalo velmi úzkou spolupráci se zadavatelem. Při řešení své práce student prokázal svůj inženýrský přístup v oblasti výpočtových simulací. Všechny požadavky zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce reaguje na aktuální požadavky firmy Honeywell, cíle práce jsou jednoznačně dosaženy. Pro jejich splnění jsou vhodně využity soudobé CAE prostředky na bázi metody konečných prvků a Multibody dynamiky. Práci by jistě prospěla úvodní rešerše na téma využití pružných těles v MBS. Diplomant prezentuje vlastní přínos k řešení daného problému. Využitelnost v praxi je i vzhledem ke skutečnosti, že diplomant je zapojen do aktivit firmy Honeywell, zcela zřejmá. Logické uspořádání a formální úpravy je na vysoké úrovni. Práce obsahuje několik drobných nepřesností, které velmi pravděpodobně nemají vliv na technickou stránku řešení problému. Například při ověření konverze pružného tělesa je využito ke stanovené vlastní frekvence nosníku počítání doby několika výchylek. V současné době existují určitě modernější nástroje, navíc obsažené přímo v postprocessoru programu ADAMS. Další nejasnost existuje v tabulce 4, pokud je aplikovaná síla 20 N, lze předpokládat, že reakci bude v daném směru rovněž 20 N, respektive případně vyšší o tíhovou sílu. Rozhodně však konstantní v závislosti na vzdálenosti od vetknutí. Celkově lze konstatovat, že práce jako taková je velmi kvalitní a splňuje všechny požadavky na závěrečnou práci magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63122