TAKÁCS, E. Systémy jednotného přihlášení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Morský, Ondřej

Úkolem praktické části práce bylo vytvořit libovolnou webovou službu, ke které se bude moci uživatel přihlásit pomocí alespoň dvou již existujících účtů (např. Facebook, Google). To se bohužel studentovi nepodařilo. Z toho důvodu navrhuji hodnocení E/55 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 20/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Vajsar, Pavel

Práce jako celek je spíše teoretická. Popisuje systémy jednotného přihlášení, což bylo předmětem zadání práce, ale například popis co je textový editor (5.3.8 PSPad) je nevhodný a snižuje odbornou úroveň práce, která je už tak poměrně nízká. Výsledná aplikace nabízí přihlášení prostřednictvím systému jednotného přihlášení prostřednictvím účtů Facebook a Google. Bohužel přihlášení prostřednictvím Google účtu není funkční a tento nedostatek není v bakalářské práci vůbec objasněn. Dalším nedostatkem práce je odhlašování ze systému, kdy po stisknutí tlačítka odhlásit a následnému stisku tlačítka přihlásit systém nevyžaduje přihlašovací informace (testováno v Internet Explorer 9 a Google Chrome 12.0.742.91). Testování bylo provedeno na URL adrese uvedené v práci (www.btbsro.sk/web/index.php), protože přiloženou verzi práce se podle návodu nepodařilo zprovoznit. Interpretace výsledků je nevyhovující, protože není uveden způsob implementace systému jednotného přihlášení na straně diskuzního fóra a to se jedná o hlavní část bakalářské práce. Stejně tak není uveden postup a popis implementace diskuzního fóra a použité databáze. Z pohledu formálního zpracování se v práci objevují typografické a stylistické nedostatky. Uvedený jazyk práce je slovenština, ale v práci se objevují části v českém jazyce (např. 5.3.9 phpMyAdmin). Praktická část práce sice začíná od strany 17, ale dalších cca 5 stran je pouze teoretický popis použitých technologií. Vlastnímu praktickému řešení je v celé práci věnováno přibližně 5 stran (str. 22 - str. 27). Dále se domnívám, že diskuzní fórum není vlastní prací studenta a to zejména proto, že zdrojové kódy obsahují české názvy proměnných, komponent, popisků a stejně tak jsou komentáře v češtině. Z odevzdané verze práce přitom jasně vyplývá, že student češtinu neovládá a nedomnívám se, že by student konzultoval (nebo hledal ve slovníku) i správnost názvu proměnných a dalších částí zdrojového kódu. Stejně tak je použita komponenta třetí strany s názvem Texyla, ke které není v práci uvedena žádná reference. Přitom tvoří podstatnou část diskuzního fóra. A jak už bylo řečeno v práci není vůbec uveden popis implementace. Tuto domněnku a celkové výsledné hodnocení práce nechám na dalším posouzení komisi u SZZ. Práci hodnotím jako nevyhovující (F/45b).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce D 6/10
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 40267