JEDLIČKOVÁ, J. Koncept procesu objednávek zákaznických nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Cíl práce je bez konkrétnějšího upřesnění navázán na strategické cíle podniku. Zpracování analytické části je formou popisu, tabulky procesu a volného zpracování vývojového diagramu procesu. Návrhová část je zaměřena na odstranění nedostatků vyplývajících z analytické části, včetně zajištění toku informací. Struktura práce i všechny její zpracované části jsou adekvátní k dané problematice. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Ke kterému konkrétnímu strategickému cíli podniku přispívá Vaše práce? Jsou pracovníci ochotni přijmout navržené změny procesu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karásková, Marcela

Studentka plně pochopila hodnocený podnikový proces a navrhla smysluplná opatření, která mohou zmíněný podnikový proces vylepšit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142933