HUDEC, P. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Nároží. Různé úhly pohledu, protnuté v ostré nárožní hraně. Otevřenost. Komunikace. Petr Hudec ve svém konceptu navázal na letitou realizaci architekta Caivase, který v projektu přerovského Sokola zcela popřel původní parcelaci a výraznou hmotnou horizontálou redefinoval značnou část brabantského nábřeží. Hudcův nově navrhovaný objekt je postaven na konceptu expresívní hmotové otevřenosti. Ne však vulgární otevřenosti vykřičených neónu, ale otevřeností, jež podněcuje, inspiruje a nabádá k individuálnímu objevování a subjektivní interpretaci. Navrhovaná architektura tedy není statickou fosílií, ale kontinuální proměnou s pohybem vnímatele v prostoru i čase. Zoban sebevědomě zaťatý do oblohy. Tyršovo "Tužme se!" ve zcela nové kvalitě. Otázky a náměty k obhajobě: - konstrukční systém - skelet - superkosntrukce - superpatro - zavěšená patra - řešení výplní fasád.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A invenční, pracovitý
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Student Petr Hudec předkládá návrh řešení nárožního městského domu na nábřeží v Přerově. Ústředním motivem své práce zvolil téma komunikace. V soudobém dekonstruktivistickém výrazu uzavírá nábřežní frontu nekompromisní vertikálou. Funkční náplň objektu odpovídá vertikálnímu členění, v prvních dvou nadzemních podlažích smíšené funkce občanské vybavenosti, ve vyšších podlažích pak monofunkční plochy administrativy a velkometrážních bytů. Dispoziční řešení, podřízená výslednému zamýšlenému exteriérovému výrazu, se ne vždy obejdou bez nutných kompromisů. Netypická kombinace konstrukčních systémů (skelet, superkonstrukce) je uspokojivě prezentována na přiloženém schématu, detailnější rozpracování pravděpodobně nebylo předmětem bakalářské práce. Návrh vnáší do lokality pozoruhodný soudobý architektonický výraz, otázkou zůstává volba měřítka a okolní zástavby. Podobně vztah výrazné vertikály bytového domu a charakteristické siluety přerovského zámku v panoramatu města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B Práce splňuje požadavky zadání a má potřebnou odbornou úroveň
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 31700