SMÉKALOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce pracovala studentka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislé externí finanční analýzy společnosti, vycházející z komplexní metodiky a diagnostice hlavních nedostatků v hospodaření společnosti. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pudl, Radim

Závěrečnou práci hodnotím jako odborně a komplexně zaměřenou na analýzu finančního zdraví s použitím adekvátních metod a nástrojů. Samostatně provedenou Interpretaci zjištěných výsledků pokládám za velmi zdařilou, vzhledem ke skutečnosti, že analyzovaná společnost má velmi specifické postavení na oborovém trhu a tímto i požadavky na provozní zdroje a řízení cash-flow. Praktická využitelnost výsledků závěrečné práce je přínosná a lze je aplikovat v praxi, samozřejmě se zřetelem na současný vývoj a trend úrokových sazeb v budoucnu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142973