BIL, M. Nástrojové materiály ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor využil možnost přímého kontaktu s firmou a v těchto podmínkách zpracoval zadané téma na solidní úrovni. Po stránce teorie není téměř co vytknout, v praktické části jsou rovněž sladěny odborné znalosti a přístup s výsledky práce ve firmě. Tato experimentální část v podobě testů VBD dává bakalářské práci hodnotu navíc, i když teorie je podrobně představena. Nezbytnou kapitolou je i zařazení krátkého výběru renomovaných firem pro dokreslení celkové situace ve vývoji a využití možného rozsahu bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z dobrých znalostí aplikací soudobých trendů v oblasti dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem souboru 11 literárních pramenů (knižní publikace, výukový text, diplomová práce, internetové firemní materiály). První, teoretická kapitola se zabývá slinutými karbidy z hlediska jejich rozdělení, značení, metod povlakování a užití. Druhá kapitola je věnována specifikaci upichovacích soustružnických nástrojů, je zde popsána jejich geometrie a uvedeny vybrané nástroje firem Iscar, Walter, Pramet Tools a Sandvik Coromant. V praktické části práce jsou vyhodnoceny zkoušky utváření třísky při podélném soustružení a zapichování nástroji osazenými břitovými destičkami Pramet Tools na zkušebně této společnosti. Z formálního hlediska obsahuje předložená práce několik nesprávných, případně nestandardních odborných termínů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 58843