VALENTA, J. Způsoby filtrace vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student pracoval samostatně a předkládal jednotlivé dokončené kapitoly ke kontrole. Připomínky, vznesené po kontrole jednotlivých částí, průběžně zapracovával a práci rozšiřoval. Bohužel se však nepovedlo ohlídat finální vytištění práce, kdy vlivem stejně nastavených okrajů pro sudé i liché strany nutně došlo ke skrytí části textu ve vazbě, což grafické stránce práce značně uškodilo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Cílem předložené bakalářské práce bylo provést rešerši konstrukčních řešení filtračních jednotek a vlastností separačních materiálů, používaných v praxi pro filtraci vzduchu. Student svou práci rozdělil do pěti hlavních kapitol, ve kterých postupně popisuje suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační materiály. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Obsahově je práce na dobré úrovni, pouze v závěrečné kapitole - filtrační materiály postrádám popis možností zachycování plynných škodlivin z filtrovaného vzduchu. Grafické zpracování práce nesplňuje základní požadavky na ni kladené, hlavně velikost písma a řádkování. Také okraje na sudých stránkách nebyly zvolené nejlépe a text sahá až do vazby. Dále bych uvítal popisky u jednotlivých obrázků a umístění obrázků blíže místu kde je o nich zmínka. Po gramatické stránce práce obsahuje minimum překlepů, autor by se ale měl vyvarovat předložek na konci řádků. Rozsahem textové části práce splnila požadavek na ni kladený. Student prokázal schopnost samostatně zpracovat dané téma, zadání práce bylo splněno ve stanoveném rozsahu. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29173