PIKNER, J. Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fintová, Stanislava

Student přistupoval k práci zodpovědně a splnil všechny cíle práce. V teoretické části využil poznatků z literatury a problematiku korozní odolnosti hořčíkových slitin nastudoval. Experimentální měření dokázal vykonávat samostatně. Postupy a výsledky experimentů dokázal logicky a srozumitelně naformulovat a na základě poznatků z nastudované literatury a konzultací řádně oddiskutovat a sepsat závěry. Bakalářskou práci a celkový přístup studenta Jana Piknera hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadzima, Branislav

Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie elektrochemických charakteristík Mg zliatiny AZ61 s rôzne upraveným povrchom, v prostredí 0,1M NaCl. Na vyhodnotenie vplyvu úpravy povrchu boli použité elektrochemické metódy – potenciodynamická skúška a elektrochemická impedančná spektroskopia v kombinácii s expozičnými skúškami. Počas riešenia práce bolo vykonané veľké množstvo experimentov, pričom výsledky analýz elektrochemických skúšok sú doplnené optickými snímkami povrchov po elektrochemických skúškach V diskusii a záveroch práce sú vhodne zhrnuté a porovnávané výsledky dosiahnuté pri rôznych podmienkach skúšok. Práca obsahuje viacero preklepov a nepresností, ktoré sú však pre bakalársku prácu prípustné, keďže nie je proces skúmaný do podrobností (napr. Uvádzaný pokles polarizačného odporu leštenej zliatiny po 8 hodinách expozície a jeho opätovný nárast po 12 hodinách nie je odôvodnený). Pre ich odstránenie by bolo potrebné vykonať ešte väčšie množstvo experimentov resp. doplňujúce analýzy. K práci mám nasledovné pripomienky: Str. 13, 6 r. zdola – Nesprávne tvrdenie: “Standardní elektrodový potenciál má dohodnutou hodnotu rovnu 0 V.” Ktorý kov má štandarný potenciál rovný nule? Str. 15, rovnica (9) – Je uvedená štandardná Gibbsova energia pre zlato uvedená správne (-65 700 J)? Str. 24, kap. 4.5.1 a kap. 4.5.2 – neúplne resp. nejednoznačne uvedené podmienky skúšok. Aká bola doba ustálenia pred potenciodynamickými skúškami? Aká bola rýchlosť zmeny potenciálu pri potenciodynamických skúškach? Aký typ referenčnej elektródy bol použitý? Čo znamená, že doba merania bola 5 minút? Bolo to vrátane ustálenia? Koľkokrát za dekádu boli merané impedančné data pri EIS? Vysvetlite podmienku merania EIS “Rozmezí potenciálu bylo -5V do 5V”. Str. 32, r. 1-3 resp. str. 35, r. 5-9 – interpretácia dvoch kapacitných slučiek na Nyquistových diagramoch nie je správna. Výskyt dvoch alebo jednej kapacitnej slučky nemôže byť spôsobený odpadávaním a opätovným vznikom koróznych produktov počas jedného EIS merania. Skutočný dôvod dvoch nameraných kapacitných slučiek v tomto prípade bolo zaznamenanie dvoch častí celkového polarizačného odporu – polarizačného odporu vrstvy koróznych produktov a polarizačného odporu prenosu náboja cez Helmholtzovu dvojvrstvu. Pri dlhších časoch už neboli tieto dve časti meraním odlíšené, napriek tomu, že sa procesu korózneho deja zúčastňujú. Otázky a náměty k obhajobě: V akých jednotkách sa úvádzajú hodnoty (merných) polarizačných odporov? Počas obhajoby práce uveďte odvodenie jednotky pre namerané polarizačné odpory. Na str. 12, odsek nad obrázkom 2 uvádzate pri metóde sqeeze casting “Takto vyrobené odlitky proto mají lepší mechanické vlstnosti než jinak odlité výrobky”. Uveďte prosím, ktorými metódami odlievania dosahujeme horšie mechanické vlastnosti ako metódou sqeeze casting. Existujú metódy odlievania, kde je možné dosiahnuť lepšie mechanické vlastnosti ako metódou sqeeze casting? Na str. 26, 6 r. zdola uvádzate: “….je možné u všech vzorků pozorovat počáteční napadení bodovou korozí….”. Uveďte prosím, ktoré kovy podliehajú degradácii bodovou koróziou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 87283