GÁLOVÁ, K. Design kompostéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - B. Jedná se o kompostér objemu cca 900l, jehož koncepce je založena na průniku dvou válců. Tato kompozice dovolila značný objem, obvykle těžkopádného výrazu (pokud by byl tradičně kubický, nebo zužující se směrem nahoru) opticky odlehčit. Dvojitý válec má ergonomicky přiměřenou výšku a dva oddělené vnitřní prostory mohou být výhodné pro některé uživatele v rozdělení typu odpadu a též pro otevření bočního dílu a pohodlné odebírání kompostu, bez nutnosti celkového rozložení. Logiku půdorysného tvaru podporuje dostatečně dimenzované středové žebro, které může fungovat jako výchozí stabilní část pro sestavení kompostéru. Horizontální průduchy podporují technicistně geometrický výraz, mohly by být doplněny vnitřními kolmými žebry s ohledem na tuhost. Horní poklopy s oddělenými madly od vnitřního prostoru dovolují udržení jejich čistoty a pohodlné otevírání i celkové vyklopení. Oceňuji rovněž zpracování detailů, barevné řešení ve třech řadách podporující stavebnicový systém, včetně využití i netradiční červené barvy, která je komplementární k zelené zatravněné ploše. Minimalistický logotyp je formálně dotažený, pozitivně hodnotím též využití parametrického modelování pro posouzení jednotlivých proporčních variant. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu kompostéru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Na předložené bakalářské práci Design kompostéru oceňuji výborně zpracovanou designérskou analýzu, ze které autorka dokázala správně odvodit důležité požadavky pro svůj návrh. Předmětem řešení je kompostér o objemu 900l určený pro větší zahrady. Po zvolení tvarové koncepce bylo provedeno proporční parametrické variování při zachování daného objemu a a byla zvolena vizuálně a ergonomicky optimální varianta s výškou cca 1m. Návrh zlepšuje ergonomii používání díky snadno výklopným víkům a širokému otevření dveří pro odběr substrátu. Koncepce zdvojení nádoby pro možnost zrání jedné části a současného plnění druhé části je praktická. Princip čtyř fixačních tyčí zabodnutých do země, z nichž dvě tvoří osu otáčení dvířek, je vtipné a vhodně využívá konstrukční detaily pantů. Na druhou stranu je tento prvek limitující pro tvar nádoby, která musí mít svislé stěny a působí tak příliš staticky. Ventilační otvory v podélném horizontálním umístění vizuálně odkazují na tradiční dřevěné ohrady pro kompost, opticky ale spíše podporují statičnost objektu. Je otázkou, jestli tento detail nebylo možno pojmout víc výtvarně a napomoci tak originálnějšímu vzhledu. Otvory ve spojovacím žebru by bylo vhodnější vytvořit svisle pro zamezení zachycování kousků kompostu, ale i pro podporu cirkulace vzduchu. Barevnost respektuje účel zařízení. Zajímavé jsou vícebarevné kombinace, kde zůstal prostor pro další možnosti. Práci považuji za kvalitně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140099