KURKOVÁ, M. Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban, Ondřej

Studentka M. Kurková se v rámci své bakalářské práce zapojila do výzkumu dynamiky tzv. vírového copu probíhajícího na Odboru fluidního inženýrství V. Kapalna. Pracovala aktivně po celý rok a nad rámec povinností se navíc zúčastnila několika experimentů. Je třeba vyzdvihnout obrovské množství po teoretické a praktické stránce zvládnuté problematiky čítající teorii vířivého proudění, metody identifikace vírů, základy numerických výpočtů na nestrukturované síti a práci se softwary ParaView a Blender včetně základů tvorby vlastních skriptů v Pythonu. Neváhala se pustit i do témat, která svou náročností vysoce převyšují záběr bakalářského studia, jako jsou Ljapunovovy exponenty v konečném čase a Mz kritérium. V rešeršní části jsou shrnuty podstatné výzkumné projekty publikované v literatuře. V praktické části bylo provedeno několik zajímavých vizualizací, které pěkně ilustrují charakter proudění ve vírovém generátoru a jeho závislost na intenzitě zavíření kvantifikované pomocí vírového čísla ve zvoleném řezu. Díky využití Blenderu bylo dosaženo krásně vypadajících vizualizací založených na objemovém renderování, které svou vypovídací hodnotou převyšují výsledky z dostupné literatury, kde je vírový cop (příp. oblast zpětného proudění) znázorňován pouze pomocí izoplochy. Zmíněné Ljapunovovy exponenty a Mz kritérium podle mých znalostí dosud nebyly na vírový cop aplikovány. I po formální stránce je zpracování příkladné. Autorka mu věnovala velkou péči, zapracovávala všechny připomínky a věnovala pozornost i drobnostem. Bakalářská práce svou kvalitou převyšuje i mnohé práce diplomové, přináší nové výsledky a bude do budoucna velice přínosná. Tuto zcela výjimečnou práci s radostí doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení navrhuji hodnotit ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, František

Předložená bakalářská práce je zaměřená na analýzu vírových struktur, zejména v savce vodních turbín. Má mimořádně vysokou úroveň, jak po obsahové, tak stylistické stránce. Studentka musela nastudovat velmi obtížné partie, využívající tenzorového počtu a prostudovat množství zahraniční literatury. Výsledkem velmi zdařilé literární rešerše, byla analýza kritérií pro popis vírových struktur, popis softwaru k post procesingu CFD výpočtů a studium výsledků CFD simulací. Autorka bakalářské práce se neomezila pouze na popis známých metod, ale snažila se vystihnout jejich princip na základě definovaných kritérií. Z jejího popisu je zřejmé, že dobře porozuměla jejich principu a v budoucnu, například při řešení diplomové práce bude schopna formulovat vlastní kritéria pro analýzu vírových struktur a navrhovat opatření ke snížení jejich negativních účinků. Bakalářská práce je po obsahové stránce velmi bohatá a nabízí nové pohledy na analýzu nestacionárních vírových struktur. Bude velmi dobrým podkladem pro další výzkum v oboru. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 124102