KVIETKOVÁ, V. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Studentka Veronika Kvietková dospěla při své práci nakonec k velmi lapidárnímu urbanistickému řešení, které díky práci s hmotou jednotlivých staveb (výška, hloubka, pozice zástavby) a terénem působí velmi přirozeně. Vytvořené uliční prostory mají odpovídající měřítko a při dobrém využití pozemku nabízí i dostatečné dimenze zahrad jednotlivých řadových domů. Jednotlivé domy jsou řešeny přehledně a jednoduše, na fasádách však až téměř banálně. Co snad u jednotlivých domů funguje jako jednoticí prvek (pásová okna s meziokenními sloupky, stejné dimenze oken apod), projevuje se v řadové zástavbě jako příliš stereotypní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 pracovitá, svědomitá
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Zoubek, Michal

Urbanisticky dobře zvládnutý projekt, který by se měl více zaměřit na architektonický výraz budov a rozmanitost, například využitím různých materiálů na fasádách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - parcela je využita velmi intenzivně, otázkou je záměr vytvoření pěších tras mezi zahradami za domy
Provozní řešení B - nedostatečné technické zázemí pro obyvatele, prostor pro umístění kotle, prostředků pro údržbu zahrady i uložení sezónních věcí - prostory hygienického zázemí, obzvláště u větších domů, neodpovídají velikostně jejich standardu
Technicko konstrukční řešení A - technické řešení dobře popisuje záměr, otázkou je použití monolitických stropů náročných na realizaci - také umístění retenčních nádrží u každého domu limituje využití pozemku
Architektonické řešení C - snaha o dosažení „rozmanitosti“ různými výškami i odstupňovanou uliční frontou je výrazně potlačena jednotným vzhledem všech domů, chybí prostor pro individualitu
Formální úroveň C - v pohledech by vykreslení stínů pomohlo lepší čitelnosti prostorových vztahů - vizualizace jsou v některých ohledech příliš schematické, chybí detail a především vykreslení zeleně
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 84875