KALIYEV, A. Výkon slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Bc. Alexey Kaliyev se ve své diplomové práci zabýval zjišťováním a výpočty polohy slunce a výkonů jednotlivých složek slunečního záření. V teoretické části práce je popsáno slunce a jaderná fúze jako zdroj energie slunce a popis fotovoltaického modulu a solárního kolektoru, které tuto energii využívají. V další části práce je uveden popis vzorců pro výpočty polohy slunce a výpočty jednotlivých složek slunečního záření dopadající na solární panely s volitelným náklonem. V praktické části jsou popsány dva stěžejní vytvořené programy prostřednictvím jejich uživatelských panelů. První popisuje polohu slunce v daném čase a místě. Druhý program vychází z výsledků prvního programu a zaměřuje se na zjišťování výkonů jednotlivých složek slunečního záření. Výsledné závislosti pro vybrané lokality jsou uvedeny v závěru práce. Výsledky výpočtů v sestaveném programu jsou také porovnány s reálně naměřenými daty. Práce je sepsána pečlivě, přehledně, student využíval doporučenou odbornou literaturu jako zdroje potřebných informací, konzultoval s vedoucím práce její obsah a prováděl potřebné změny a úpravy v práci. Při sestavování programu projevil programátorskou zručnost a zvládl práci v programátorském prostředí programu VEE Pro. Tuto práci lze využít v navazujících diplomových a bakalářských pracech, v laboratorních cvičeních i v navrhovaných projektech. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jandová, Kristýna

Student Bc. Alexey Kaliyev se ve své diplomové práci zabýval výpočtem polohy Slunce pohybujícího se po obloze a výkonu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch. Teoretickou část práce student přehledně rozdělil do několika kapitol – slunce a šíření sluneční energie, jaderná fúze jako zdroj energie slunce a popis fotovoltaického modulu a solárního kolektoru, které tuto energii využívají. V dalších kapitolách je uveden popis výpočtu polohy slunce a výpočty jednotlivých složek slunečního záření dopadající na solární panely s volitelným náklonem. V praktické části student popsal přehledně a stručně vytvořené programy. Předložená diplomová práce je sepsána pečlivě bez formálních a gramatických nedostatků. Student vhodně zpracoval doporučenou odbornou literaturou a příslušné zdroje zde uvedl. Práce je stručnější, nejsou zde například popsány algoritmy sestavených programů, ale kvalitu to nijak nesnižuje. Odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném studijním programu. Předkládaná práce splnila ve všech bodech stanovené cíle. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci 94 body a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 142149