STEHLÍČEK, K. Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lednický, Tomáš

Študent, Kamil Stehlíček, sa v rámci svojej bakalárskej práce venoval príprave porézneho anodického oxidu hliníku neštandardným spôsobom postupného zmáčania s cieľom zlepšenia usporiadania nanoštruktúrnej morfológie. Študent v rámci práce vypracoval rešerši v dostatočnom rozsahu, zhotovil kontrolný software, a dokázal, že postupné zmáčanie vedie k lepšej usporiadanosti, čím úplne splnil zadanie práce. Kamil sa téme (experimentálnej časti i písaniu práce) venoval zodpovedne, pričom za vyzdvihnutie by som spomenul jeho aktívny prístup, samostatnosť, systematickosť práce a rýchle osvojenie si problematiky (napr. Matlab, elektrónovú mikroskopiu). Kriticky by som hodnotil písomný prejav za študentovu najväčšiu slabinu, ktorú sa vďaka zodpovednému prístupu podarilo vo veľkej miere eliminovať. Dosiahnuté výsledky a rozsah považujem za adekvátny bakalárskej práci. Prínos práce vidím ako prvotnú motiváciu k rozsiahlejšiemu výskumu. Ten by mohol priniesť revolučný postup prípravy v oblasti, ktorá stagnuje už cez 15 rokov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Petr

Student Kamil Stehlíček přeložil bakalářskou práci na velmi aktuální a zajímavé téma výroby hliníkových nano-šablon pomocí dynamické anodizace. Práce obsahuje ucelený a pochopitelný teoretický úvod, avšak s malým množstvím odborné relevantní literatury, což byl první z definovaných cílů bakalářské práce. Ostatní cíle byly splněny dostatečně a adekvátně vzhledem k použitým metodám. Experimentální výsledky mají vysokou využitelnost v praxi a výzkumu. Práce se subjektivně trochu těžko čte, i když je logicky strukturována a obsahuje jen menší množství překlepů a pravopisných chyb. To ale přikládám k badatelské nezkušenosti aspiranta. Největší slabinu vidím ve vyhodnocování experimentálních dat a následném interpretování získaných výsledků. Z praktické části je však zřejmé, že student provedl značné množství experimentů a odvedl velký kus odborné práce, a proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě s výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140786