KREPL, O. Napjatost v okolí velmi ostrých bimateriálových vrubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Kompozitní materiály nalézají v současné době stále větší využití jak v technických oborech, tak v oblasti medicíny a běžného života. Pro posouzení bezpečnosti součástí vyrobených z takových materiálů je důležité umět stanovit lomově-mechanické parametry, pomocí kterých lze sestavit kriteria lomu. V případě ostrého bimateriálového vrubu sestávajícího se z materiálů vykazujících obecně anizotropní chování nezle použít klasické přístupy pro posuzování trhliny v izotropním materiálu. Diplomant se během své práce musel seznámit s náročnými analytickými přístupy pro popis chování anizotropních materiálů, výpočet exponentů singularity pomocí LES formalismu a stanovení faktorů intenzity napětí pomocí dvoustavových integrálů. Mohu konstatovat, že diplomant splnil všechny stanovené cíle práce a přistupoval k řešení zodpovědně a velkou invencí. Kladně hodnotím také grafickou úpravu práce. Navrhuji hodnocení práce A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klusák, Jan

Předložená diplomová práce prokazuje, že student Ondřej Krepl byl schopen nastudovat a zorientovat se ve vysoce aktuální problematice lineární elastické lomové mechaniky. Práce je přehlednou a srozumitelnou kompilací současných znalostí části zobecněné lomové mechaniky obecných singulárních koncentrátorů napětí. Student prokázal vynikající vyjadřovací schopnosti. Diplomová práce by se mohla stát studijním textem dané problematiky. Teoretické studie v předkládané práci shrnují poslední získané poznatky z oblasti vyjádření součinitelů intenzity napětí pomocí dvoustavových integrálů. Vyjádření součinitelů intenzity napětí a rozložení napětí v okolí ortotropního bi-materiálového vrubu je zde popsáno teoreticky a aplikováno v makru pro program Maple a Fortran na případ trhliny na bi-materiálovém rozhraní. Získané výsledky jsou v práci diskutovány a komentovány. Text je logicky uspořádán, pečlivě zpracován s výbornou jazykovou úrovní. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou „výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64517