POLÁK, V. Přídavné rýhovací zařízení stavebního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Václav Polák se ve své bakalářské práci zabývá konstrukčním návrhem rýhovacího zařízení jako přídavného zařízení pro smykem řízený nakladač. Student postupuje dle cílů zadání, kdy v úvodní části provádí rešeršní přehled používaných strojních zařízení a nakladačů. Kapitola 3 a 4 pojednává o legislativních předpisech a terminologii. Student v kapitole 6 navrhl koncepci zařízení, přičemž vycházel ze zvoleného smykem řízeného mininakladače. Dále provádí nutné funkční a rozměrové výpočty, které v závěru kapitoly doplňuje pevnostní kontrolou vybraných prvků, především spojovacích dílů. Výhrady mám k několika nedostatkům různého typu a závažnosti: -Překlepy na str. 29, 30, 37 a netechnické vyjadřování na str. 39 a 41. -V některých částech nelogický postup při výpočtu, kdy některé parametry jsou uvedeny až v následujícím textu. -Na straně 34 není zřetelně uvedeno u kapitoly 6.6, který šroubový spoj počítá. -Postrádám návrhový a kontrolní výpočet připojení odhrnujícího šneku. Výkresová dokumentace je dle zadání. Student se dopustil drobných nedostatků převážně nedodržení některých zásad technického kreslení a zobrazování. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Rozsah řešení práce je úplný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je převážně logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, ale pomohl by detail schémat u některých kapitol. Stylistická úprava je dobrá. Student se vyjadřuje stručně a věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá návrhem přídavného rýhovacího zařízení. V úvodní části práce student uvádí přehled smykem řízených nakladačů a přídavných rýhovačů v kategorii odpovídající zadání. Následuje přehled norem a bezpečnostních požadavků. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány vlastnímu konstrukčnímu návrhu a návrhovým výpočtům. Přehlednost práce je poněkud snížena zmateným uspořádáním hlavně ve výpočtové části. Student se v práci dopustil řady pochybení jak formálního tak i věcného charakteru. K práci mám zejména tyto připomínky: - netechnické vyjadřování - na str. 34 není jasné jaký šroubový spoj je počítán - postrádám rozsáhlejší přehled fyzikálních vlastností zemin ve kterých by zařízení mohlo pracovat - ve výpočtu není řešeno připojení šneku k hřídeli Přes uvedené nedostatky má práce přijatelnou úroveň a je v souladu se zadáním. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 124436