KAUTSKÝ, J. Vývoj aplikace pro generování firemních reportů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu aplikace pro vytváření reportů ve společnosti HANYA s.r.o. V návrhové části je popsáno řešení v MS Excel s využitím VBA a dalších podpůrných nástrojů. Práce je zpracována na standardní úrovni. Domnívám se, že navrhované řešení může být ve firmě nasazeno a mohlo by usnadnit práci související s tvorbou reportů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143159