VALÍČKOVÁ, V. Zpracování bioimpedančního signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Soukup, Ladislav

Studentka Vladimíra Valíčková se ve svém bakalařské práci zabývala zpracováním bioimpedančního signálu. V prvních dvou kapitolách se věnovala vzniku, významu a způsobu měření bioimpedančního signálu. Ve třetí kapitole stručně popsala problematiku výpočtu rychlosti šíření pulzní vlny. V praktické části byl vytvořen algoritmus pro zpracování kontinuálního krevního tlaku, statické a pulzativní bioimpedance. Dále byly vytvořeny tři typy detektorů pro detekci významných bodů bioimpedančního signálu, které byly testovány na skupině 10 subjektů. Studentka následně nad rámec zadání vytvořila algoritmus pro výpočet rychlosti šíření pulzní vlny a výsledky statisticky zpracovala. Během celého času vyhrazeného pro zpracování bakalářské práce se aktivně zajímala o řešenou problematiku, čerpala z doporučené literatury a samostatně vyhledávala a používala další zdroje. Na konzultace chodila pravidelně a připravena. V některých případech však nebyla zcela ochotná akceptovat rady vedoucího, což se částečně odrazilo na podobě práce. V textu se nevyhnula občasným překlepům a nepřesným formulacím. Studentka ukázala, že umí samostatně pracovat s odbornou literaturou a volit správné postupy řešení, které vedou ke splnění zadání. Celkově tak hodnotím práci stupněm B/85 a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vondra, Vlastimil

Studentka plnila zadání práce s názvem Zpracování bioimpednačního signálu. Práce má celkem 39 stran plus 13 stran příloh. V úvodních teoretických kapitolách studentka rozebírá pojem bioimpedance včetně možností jejího měření a zmiňuje základní možnosti využití bioimpedance v medicíně. Dále se soustředí na rychlost šíření pulsové vlny z podhledu jejího měření a také z pohledu patologií. Úkolem praktické části bylo vytvoření programu v prostředí Matlab pro nalezení bodů v bioimpedančním signálu pro výpočet rychlosti šíření pulsové vlny. V rámci toho studentka vypracovala program pro předzpracování signálu a otestování různých algoritmů pro nalezení lokálního maxima záporné derivace signálu bioimpedance. Úloha není triviální díky nejrůznějším možným artefaktům v signálu způsobených zejména svalovou aktivitou vyšetřovaného subjektu, dále díky vlastním fyziologickým změnám šíření pulsové vlny během různých manévrů a samozřejmě díky vlastnostem samotného subjektu. Problém se tak převádí na určení oblasti-okna, kde by hledané lokální maximum mohlo být. Byly představeny 3 různé algoritmy určení velikosti a polohy okna vůči R vlně EKG signálu: 1) s pevnou délkou a polohou, 2) s délkou a polohou odvislé od délky RR intervalu a 3) s délkou a polohou závislé na pomalu se měnící složce bioimpedance. Všechny metody byly otestovány pro 6 bioimpedančních svodů a deset subjektů. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Nakonec byl celý proces dokončen stanovením rychlosti šíření pulsové vlny ve vybraných lokalitách opět u všech 10 subjektů včetně statistického zpracování. Celá práce je správně a logicky uspořádána do kapitol a jsou voleny principiálně vhodné postupy pro vyřešení úkolu. Text práce však trpí řadou nedostatků, uvedu jen několik příkladů: Pojem bioimpedance a impedance, resistance, reaktance a další s tím související jsou mateny od úvodu přes první kapitolu včetně rovnic až do konce práce. Bylo by vhodné volit správnou formu zápisu i výkladu. Chybí seznam zkratek. Převrácená hodnota neznačí zápornou hodnotu – str. 9 a 13. Obr. 4.5 str. 18 - není zřejmé, čeho se týká impedance a jestli se jedná vůbec o impedanci. Název kapitoly 5.1.2 Kolerace – překlep, navíc vysvětlení postupu a hodnocení výsledků v této kapitole je velmi nejasné. Není jasně zdůvodněno, proč byly použity konkrétní parametry jednotlivých detektorů. Studentka splnila zadání bakalářské práce. Je zřejmé, že si dobře osvojila téma a získala řadu praktických poznatků spojených se zpracováním specifických signálů a dokázala se úspěšně vyrovnat s mnohými úskalími. Bohužel formální stránka práce snižuje její hodnotu. Práci doporučuji k obhajobě. Počet bodů 65.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 93517