MAGYERKA, L. Návrh polohovacího zařízení malé kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem polohovacího zařízení malé kamery. Autor práce postupně předvedl rešerši dané problematiky. Dle mého názoru měla být rešerše více zaměřena na polohovací zařízení a jejich konstrukci, což by poskytlo lepší východisko pro další práci. Předložené řešení vlastní konstrukce polohovacího zařízení není příliš inovativní a při výrobě bude muset projít optimalizací. Autor práce dále vytvořil obslužnou aplikaci, která trpí drobnými problémy (nelze ověřit připojení manipulátoru). Student pracoval samostatně, iniciativně a prokázal, že se v zadané problematice orientuje. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Předložená práce se zabývá návrhem polohovacího zařízení malé kamery. Práce je rozdělená na rešeršní a realizační části. Rešeršní část by dle mého mohla být zpracována lépe. Důsledkem zmíněné kvality zpracování je to, že student nezískal dostatečnou znalostní základnu pro splnění cílů práce. Realizační část by zasloužila kvalitnější zpracování. Použité prostředky považuji za adekvátní. Výsledné řešení není inovativní a ani moc dobře zpracované. Například ve zdrojovém kódu lze najít několik nestandardních konstrukcí. Z hlediska formálního práce splňuje požadavky na ni kladené a chyby, které obsahuje, nepřesahují svojí četností únosnou míru. Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D - uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83052