RUTAROVÁ, N. Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Repková, Martina

Předložená diplomová práce je zaměřena na sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění adsorbovatelných organických halogenů (AOX) z vody. Cílem práce bylo posoudit sorpční schopnost dvou komerčních adsorbentů dodaných externí firmou Art Carbon. Sledované látky ze skupiny AOX byly vybrány 2,4-dichlortfenol a 2,6-dichlorfenol. V teoretické části se studentka věnovala charakteristice skupiny AOX, jejich vlivu na životní prostředí, možnosti odstranění s využitím různých fyzikálně- chemických procesů. Dále je pozornost věnována procesu adsorpce včetně přehledu typů jednotlivých adsorbentů. V experimentální části bylo cílem vyzkoušet sorpční schopnosti vybraných adsorbovatelných organických halogenů při různě modifikovaných podmínkách (vliv pH, koncentrace, hmotnosti adsorbentu, apod.). Pro experimentální část bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí. Výsledky se podařilo zpracovat nejen v tabulkách, ale i graficky. Při vlastních experimentech studentka prokázala samostatnost a byla aktivní v komunikaci a konzultaci v průběhu celé práce. Autorka práci zpracovala přehledně a čtivě, závěry formulovala logicky a srozumitelně. Cíle práce byly naplněny. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotzurová, Iveta

Diplomová práce Bc. Natálie Rutarové se zabývá možností využití vybraných adsorbentů k sorpci AOX z vody. Práce byla zpracována celkově na 77 stranách i s přílohami, členěná do osmi kapitol. Problematika dané tématiky byla zpracována v přehledné teoretické části s využitím řady odborné, převážně zahraniční literatury. Celkem studentka využila 64 literárních zdrojů. Teoretická část se zaměřuje obecně na AOX, jejich osud v ŽP, možnosti jejich odstranění z vody se zaměřením na sorpci. V experimentální části práce studentka prováděla testy zaměřené na sorpci AOX na vybraných sorbentech. Pro lepší orientaci v grafickém zpracování bych doporučila zvolit jiné barevné rozlišení, odstíny šedé jsou od sebe těžko rozeznatelné. Práce by si zasloužila větší preciznost při zpracování výsledků. Některé grafy postrádají hlubší diskuzi a detailnější vyhodnocení, jiné jsou dle mého názoru zvoleny nevhodně. Jedná se o grafy 11, 12 a 13, které popisují závislost koncentrace vybraných AOX na navážce adsorbentu. Pro správné vyhodnocení adsorpčních izoterem je zapotřebí větší množství dat a to ve smyslu využití většího rozsahu testovaných koncentrací. Jak studentka správně podotýká, absence těchto dat vedla také k tomu, že nebylo možné vyhodnotit maximální sorpční kapacitu pro jednotlivé systémy. Při formulaci závěrů se studentka zaměřuje především na jednotlivé úbytky koncentrací, lépe vypovídajícím kritériem by bylo, jak napovídá i název této práce, vyhodnocení účinnosti odstranění. V některých pasážích text působí kostrbatě a obsahuje překlepy. Závěrem lze říci, že i přes výše zmíněné nedostatky, byly vytyčené cíle předložené diplomové práce splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140803