MYDLOVÁ, N. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cílem práce byl návrh řešení pro efektivnější a bezpečnější způsob zálohování dat ve společnosti. Větší pozornost mohla být věnována procesním doporučením. Autorka prokázala dobru znalost v problematice a i přes drobné nedostatky lze konstatovat, že cíl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě. Otázka: 1. Jak jste dospěla k názoru, že pravidlo 1-2-3 je to pravé řešení pro společnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu řešení pro efektivnější a bezpečnější zálohování dat v dané společnosti byl naplněn. Práce je orientována především na analýzu stávajícího řešení s návrhy pro jeho zlepšení s užším zaměřením především na technologickou oblast. V samotné práci je patrný systematický přístup k řešení dané problematiky, avšak v dílčích částech by práce mohla být zpracována detailněji. V práci je patrné zacílení především na technologické zázemí, avšak organizační a procesní doporučení by práci více zhodnotili a doplnili. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice či jazykových nepřesnostech. Práci by prospěla drobná jazyková a stylistická korektura některých částí (např. abstraktu). Z práce je zřejmá autorčina orientace v dané problematice a systematický přístup při řešení problémů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 143764