MELICH, M. Návrh pokročilého světla na kolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoustek, Petr

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a prakticky realizovat zadní cyklistické světlo. Nejprve byla provedena stručná rešerše cyklistických světel. Praktická část práce se věnuje vlastnímu návrhu a konstrukci zadního světla. Student pracoval velmi aktivně a s vysokou mírou samostatnosti. Tato práce by po odstranění problému s radarovým senzorem mohla konkurovat komerčním řešením. Zadané cíle se podařilo splnit, a proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Tomáš

Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci pokročilého světla na kolo s přidanou funkcionalitou. Po stručném srovnání dostupných variant následuje popis návrhu vlastního modelu, výběru součástek a následné vlastní konstrukce. Na tu poté navazuje popis tvorby programu pro ovládání a vyhodnocování získaných dat. Přestože jsou v práci zdokumentovány veškeré součásti a finální design je uveden v podobě skic i 3D modelů, postrádám foto výsledného zařízení. Práce je stručnější a až na pár drobností je vypracována pečlivě a splňuje zadané cíle bez výhrad. Proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143334