KONŮPKOVÁ, M. Analýza a komparace úvěrů nabízených bankami v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce i parciální cíle jsou dobře vymezeny a zapracovány v obsahu. Rovněž metodika je na požadované úrovni. Práci považuji za standardní, pečlivě zpracovanou, s některými drobnými chybami. Dosažené výsledky lze hodnotit jako vyhovující a použitelné v praxi. Otázka: 1/Musejí být výsledky dosažené bodovací metodou různými subjekty řešícími naprosto stejný problém vždy stejné? 2/Co vše zahrnuje RPSN?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D Většinou se jedná o doslovně přejatý, i když řádně citovaný a ne vždy pro řešení cíle jednoznačně potřebný text.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Poplatky za zpracování a poskytnutí úvěru se mi jeví jako duplicitní. Podle mého názoru měly být zahrnuty v RPSN.
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Sedmistupňové číslování kapitol je pro bakalářskou práci nevhodné.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zubková, Svatava

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49064