KAPITON, U. Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Bakalářská práce Ulyany Kapiton souvisí s problematikou využití odpadů ze zpracování ovoce. Úkolem posluchačky bylo ověřit jednoduchý a levný postup extrakce anthokyanových barviv z výlisků plodů aronie a stanovit vybrané chemické a fyzikální charakteristiky tohoto extraktu. Doplňkovým úkolem bylo stanovení stejných charakteristik v ovocném čaji z aroniových plodů. Studentka o tematiku projevovala zájem již v předstihu, studium příslušné literatury zahájila již v předcházejícím akademickém roce. Po celou dobu pracovala samostatně a k zadané práci přistupovala odpovědně. Do teoretické části uvedla všechny potřebné výchozí informace a zpracovala ji velmi pečlivě. Praktickou činnost v laboratoři zahájila rovněž s předstihem. Jednotlivé experimenty si plánovala sama tak, aby skloubila jejich časové nároky se souběžně probíhající řádnou výukou. V laboratoři se rychle zapracovala a bezchybně zvládala všechny potřebné úkony přípravy vzorků i samotných analýz. Pracovala vždy systematicky a intenzívně, získaná data ihned zpracovávala. V příští vysokoškolské kvalifikační práci by však měla ještě hlouběji rozpracovat diskusi dosažených výsledků stejně jako závěr. Požadavky zadání splnila a poskytla dostatek využitelných výsledků. Na základě výše uvedeného hodnotím bakalářskou práci Ulyany Kapiton celkovou známkou VÝBORNĚ – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselá, Mária

Bakalářská práce se zabývá studiem bioaktivních látek z aronie, tj šťávy, čaje z drcených plodů a extraktů z výlisků. Teoretická část je zpracována přehledně, v experimentální části jsou popsány použité vzorky a jejich příprava k experimentům, základní analytické metody na stanovení přírodních složek aronie – sacharidy a biologicky aktívní látky (kyseliny, barviva, fenolické látky). Výsledky zahrnují pracovní postupy a vyhodnocení všech experimentů. Dosažené výsledky jsou shrnuty do tabulek a grafů a porovnány s literárním zdrojem, hlubší diskuse chybí. Při zapisování dosažených výsledků se objevuje velká nekonzistentnost v označení veličin při výpočtech (Vvz [g]; V0; V1). Závěry bakalářské práce konstatují zjištěné experimentální poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99471