MITTAŠ, E. Benchmarking pro hejnové optimalizační algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval benchmarkingem hejnových optimalizačních algoritmů. V teoretické části uvádí základy optimalizace, možné postupy, funkce a platformy pro srovnávání optimalizačních algoritmů. Dále pak podrobně popisuje hejnové optimalizační algoritmy s jedenácti zvolenými reprezentatny. V aplikační části pak implementoval vybrané algoritmy in Pythonu a otestoval je na rozsáhlé skupině různých testovacích funkcí. Pro zhodnocení velkého množství výsledků pak použil platformu IOHanalyzer. Student zvládnul moderní a relativně pracnou tématiku výborně. Vytknout by se dala stylistická úprava práce - odsazení odrážek mohlo být provedeno opticky lépe, odsazení číslování u rovnic je heterogenní, apod. Celkově práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dosoudilová, Monika

Student se věnuje poměrně mladé problematice, a to benchmarkingu pro rojové optimalizační algoritmy. Rešeršní část je psána velice zajímavě a nepostrádá ani studentovy postřehy a shrnutí. Tady chci zdůraznit, že to musela být opravdu mravenčí práce, protože student pracoval skoro se stovkou odborných článků a jeho interpretaci hodnotím velmi pozitivně. Stejně tak i praktickou část, kde jsou jednotlivé algoritmy implementovány v jazyce Python, včetně výsledků testování výkonnosti všech algoritmů. V závěru je realizován benchmarking pro různé skupiny a nechybí zde přehledné vyhodnocení, srovnání i grafické zpracování testů na základě statistických údajů. Co se týče interpretace a vyvozování závěrů, považuji práci za velmi zdařilou a nadstandardní. Vzhledem k rozsahu práce považuji za zanedbatelné gramatické chyby, výčty citací bez potřebných mezer a to, že v závěru (od str. 69) práce nesouhlasí čísla obrázků s čísly v textu. I přes zmíněné výtky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140065