CHOCHOLÁČ, J. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka: Jak by se promítly různé poměry(jiné) přerozdělovaných příjmů a výdajů na spolupracující osobu v rámci uvedených variant?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malinka, Jakub

Bakalářská práce obsahuje určité nesrovnalosti z daňového hlediska, které však dle mého názorů nejsou významným kritériem pro účely naplnění bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 143069