SVOZIL, R. Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce spojuje teorii CNC strojů s vlastním autorovým experimentem, kdy využil prostředí školy a na výukovém stroji si vyrobil vzorek zadané součásti. Lze ocenit autorovu znalost programování a obsluhy zmíněného stroje. S obdobným přístupem je rozvedena i úvodní teoretická část. V závěrečné části jsou soustředěny poznatky, provázející realizaci akce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená bakalářská práce pana Svozila je vypracována pečlivě a obsahuje minimální množství pravopisných a stylistických chyb. Autor splňuje všechny cíle zadání. Výstup práce v podobě návrhu výroby a samotného vyhotovení součásti mohl být více rozveden, nebo mohlo být provedeno porovnání více různých postupů výroby. Celkově hodnotím práci B velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 68913