KRYŠKA, V. Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Pavel

Pana Kryšku jsem během řešení příliš často neviděl, aktivitu většinou projevoval až těsně před odevzdáním SP a BP. To se bohužel projevilo na kvalitě odvedené práce. Přestože zadání nebylo nikterak náročné, finální návrh je v podstatě nepoužitelný: -Neobsahuje filtry přeslechů mezi transformátory, přestože je to součástí zadání. -Vstupní filtr síťového napětí neodpovídá požadavkům pro audio zařízení. -Nemá galvanické oddělení zemí kanálů, přestože je to součástí zadání. Z hlediska celkové koncepce přitom toto byla stěžejní a nejnáročnější část. -Softstart nedokáže reagovat na krátkodobé (např. 1 sekunda) výpadky síťového napětí. -Při vzniku poruchy obvod nedokáže odpojit výkonové transformátory od sítě (vypnout relé RE1). Tím celá konstrukce v podstatě postrádá smysl. -Návrh DPS softstartu je smrtelně nebezpečný, protože nemá bezpečnostní izolační mezery. Kromě toho v něm chybí asi 20 spojů a má i další nedostatky. -Ochrany jsou napájeny z +12 V, i když jsem chtěl, aby k tomu byl použit zdroj +-5 V, který bude sloužit pro jiné pomocné obvody. -Detektor přehřátí zbytečně používá 4 komparátory, i když jsem studentovi poradil řešení, které si vystačí s jedním. Na většinu těchto nedostatků jsem upozorňoval i na poslední osobní konzultaci 23.5. a v několika následujících e-mailech. Až po přečtení odevzdané práce jsem zjistil, že student moje připomínky buď ignoroval, nebo na odstranění závad jednoduše neměl čas - například návrh DPS údajně dělal den před odevzdáním. Musím tedy konstatovat, že byla splněna pouze část zadání a i zbytek návrhu je značně nekvalitní. Velký spěch je vidět i na textu práce, který neodpovídá obvyklým standardům kladeným na BP.

Navrhovaná známka
F
Body
30

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Bakalářská práce Vojtěcha Kryšky má zadání, kde je zcela jasně a výčtově specifikováno, jak má být práce vypracována, které funkcionality mají z práce vyplynout. Zadání práce nevyžadovalo realizaci, ale pouze návrh řešení. Po přečtení bakalářské práce je jasné, že zadání práce nebylo splněno. Dokumentace bakalářské práce postrádá obvyklou strukturu, zcela chybí akceptovatelná forma teoretického rozboru, který by jasně a přehledně definoval požadavky na jednotlivé moduly, uvedl by již použitá řešení a na základě porovnání zvolil nejvhodnější řešení vzhledem k požadovaným vlastnostem. Práce je psaná jako zmatený popis návrhu jednotlivých částí zapojení, který je velmi nepřehledný. Např. v kapitole 1.3. mají být jasně specifikovány veškeré požadavky na jednotlivé moduly realizující funkcionality, kapitola je formulována poměrně nesrozumitelně, požadované parametry nejsou přehledně a jasně specifikovány. Od počátku tak není zcela jasné, co se vlastně má navrhovat, jak má celý systém fungovat, jaké má splňovat parametry. V následujících kapitolách se pak student snaží popsat jeho způsob návrhu, často opět velmi zmateně a nepřehledně. Provedené návrhy zapojení a plošných spojů nejsou párovány, není tak jasné, co je součástí aktuálního plošného spoje atd. Dokumentace k návrhům je zcela nevyhovující. Navíc plošné spoje, které mají sloužit k vedení síťového napětí, jsou vedeny slušně řečeno nebezpečně. Text práce často obsahuje neodborné názvy nebo slovní spojení např. „příkon energie“, často jsou používány slangové výrazy, v textu se objevují pravopisné chyby, např. hrubka na str.26 „změni“ (míněno změny) atd. Po formální stránce je práce plná nedostatků, není dodržována norma pro psaní matematických výrazů, veličin, jednotek (např. (2.7)). Např. v obrázku 2.2 se zapojením není vůbec uveden typ napěťového stabilizátoru, ten není uveden ani v textu atd. Práce v podstatě nepracuje s literárními zdroji. Práce neobsahuje seznam zkratek, a pokud je zkratka použita, její význam není ani v textu vysvětlen. Práce působí velmi nedbalým dojmem a vypracováním na poslední chvíli. Práce nesplňuje zadání minimálně ve třech bodech, v návrhu nebylo uvažováno vzájemné oddělení zemí všech kanálů, nebylo řešeno potlačení přeslechů mezi napájecími transformátory a v případě přehřátí nedochází k vypnutí zesilovače, ale pouze k odpojení zátěže a indikaci tohoto stavu. Také navrhovanou filtraci síťového napájení nelze považovat za dostatečnou. Celková úroveň vypracování bakalářské práce je nevyhovující a hodnotím ji známkou F/35. Práci hodnotím jako nevyhovující a proto nepokládám žádné otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
35

eVSKP id 101917