KOPECKÝ, M. Návrh nosné konstrukce CubeSat-u velikosti 12U [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Junas, Milan

Autor práce Matěj Kopecký spracoval diplomovú prácu v anglickom jazyku, v ktorej sa venuje návrhu nosnej konštrukcie CubeSat-u veľkosti 12U. V kvalitne spracovanej rešerši a v návrhu nosnej konštrukcie CubeSat-u je vidieť autorov veľký prínos, záujem o danú problematiku a originalita. Z hľadiska spracovania je práca prehľadne a logicky usporiadaná, doplnená o množstvo ilustračných obrázkov, prehľadných tabuliek a to najmä v časti konštrukčného návrhu a výpočtovej analýzy nosnej konštrukcie, ktoré tak celkový text práce obohacujú. Práca svojím obsahom spĺňa stanovené požiadavky a ciele. Študent pracoval samostatne, zodpovedne, pravidelne konzultoval svoj postup pri spracovávaní zvolenej témy a preukázal schopnosť systematického spracovania literatúry a analýzy jednotlivých čiastkových záverov. Práca je taktiež prínosom pre samotného zadávateľa témy diplomovej práce a to Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.. Predloženú diplomovú prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím ju známkou výborne (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lazar, Václav

Diplomová práce studenta Kopeckého byla zpracována ve spolupráci s VZLÚ a věnuje se aktuálnímu tématu návrhu nosných struktur malých satelitů třídy CubeSat o standardizované velikosti 12U. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány efektivně podanému vhledu do průmyslu malých satelitů. Přes těžko dostupná referenční data následuje průzkum trhu aktuálních řešení nosných struktur a požadavků na ně plynoucích. Na přehlednosti poměrně rozsáhlé práce (celkem 103 stran) dodává postup řešení znázorněný v kapitole 3.5. Volba finálního konceptu je logicky zdůvodněna na základě porovnání modálních charakteristik tří návrhů za standardizovaných podmínek. Konečná pevnostní kontrola vybraného návrhu je precizně zpracována s výhledem možného vylepšení zmíněného v diskuzi. Práci se tak dají vytknout pouze drobné stylistické nedostatky, například větší četnost krátkých odstavců narušující čitelnost. Zvolený anglický jazyk je na velmi dobré úrovni. Student plní zadání práce ve všech směrech a představuje návrh nosné struktury, která je na základě provedených analýz výhodnější než konkurenční řešení. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140098