KILIAN, O. Vestavby v savce vírové turbiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Diplomant měl velmi dobrý přístup při hledání možností zlepšení účinnosti vírové turbiny pomocí vestaveb v savce. Při vysoké aktuálnosti tohoto úkolu (pracoviště řeší vírové turbiny s aplikací zlepšené účinnosti pomocí savky a zastavení rotace výstupního proudu) byly jeho výpočty použity v realizaci těchto prvků a budou odzkoušeny na modelu vírové turbiny v aplikovaném výzkumu a vývoji v laboratoři. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rudolf, Pavel

Diplomant se ve své práci zabývá zvýšením účinnosti sací trouby vírové turbíny. Je to úkol velmi aktuální, vzhledem k právě probíhajícímu výzkumu na Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana. Proudění v sací troubě je poměrně složité, protože i v optimálním bodu provozu se vyskytuje relativně velké zavíření způsobující vznik obráceného tlakového gradientu a zpětného proudění v ose savky. Diplomant svou práci správně začíná rozborem současného stavu, který je východiskem pro tvarovou a topologickou optimalizaci. Jsou testovány 4 varianty se změnou tvaru površky sací trouby a 5 variant s různou topologií interiéru sací trouby. Jako nejlepší je vyhodnocen návrh statorových lopatek vycházejících z centrální válcové vestavby. Úkolem lopatek je navrácení rozrotovaného proudu do axiálního směru a přerozdělení proudění tak, aby nedocházelo k recirkulaci v blízkosti osy. Jde o řešení odporující klasickým názorům odmítajícím vestavby v sací troubě. Zde se ovšem nejedná o klasickou turbínu, ale turbínu s jiným principem práce. Z postupu optimalizace je zřejmé, že diplomant má cit pro proudění, zvládl výpočtové modelování proudění a je schopen aplikovat poznatky z mechaniky tekutin na praktický návrh dílčí části vodní turbíny. Z hlediska věcného mám připomínku ke vztahům pro definici účinnosti. Vztahy (3.29) a (3.30) jsou v zásadě identické a jediný rozdíl, ke kterému může při jejich použití dojít vzniká rozdílem výpočtu středních hodnot tlaku a rychlosti. Z formálního hlediska bych upozornil na nesprávné psaní počátečního velkého písmene např. ve slovech vírová turbína, cylindrický, kartézský a několik dalších gramatických chyb. Objevilo se i několik nevhodných termínů, např. střih proudění. Předloženou práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37407