MULTÁŇOVÁ, K. Design městského osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Hodnocení designérských kvalit práce řešení modelu: řešení modelu - D , úroveň tvarové kultivace - C , barevnost navrženého designu - C , grafická úprava výkresů - C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Design městského osvětlení je jednoduchý až strnulý, svojí nekomplikovaností lehce představitelný ve většině zástaveb. Zajímavou je možnost volby intenzity osvětlení rozsvícením jednoho či dvou plátů diod. Zúžení těla v horní části by dle mého názoru v měřítku 1:1 působilo poněkud nejednoznačně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12929