OBOŘILOVÁ, T. Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl na uspokojivé úrovni. Některé z dílčích cílů nejsou zcela naplněny dle popisu v zadání. Jednotlivé části jako teoretická, analytická a návrhová jsou logicky propojeny, nicméně působí disproporčně s menším důrazem na propracování konkrétním návrhů v návaznosti na popisovanou teorii a zjištěných výsledků z provedených analýz. Otázka č. 1: V práci navrhuje vytvoření "ucelené identity" nebo značky podniku. Zdůrazňujete zejména barvy a loga s erbem a piktogramem. Jedná se však také o rodinný podnik jehož specifika dokonce popisujete i v teoretické části práce. Dalo by se "rodinné podnikání" zakomponovat do brandu nebo identity podniku a vytvořit tak větší důvěru (zejména u nových) zákazníků v tomto ohledu? Otázka č. 2: V práci navrhujete zefektivnění a rozšíření skladových prostor. Je uvedený návrh kapacitně (zdrojově) napojen na další návrhy v podobě zvýšení výnosů (event. příjmů) z propagace a rozšíření služeb/produktů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E V práci jsou naplněny stanovené dílčí cíle na relativně dobré úrovni pro dosažení hlavního cíle v podobě návrhu rozvoje vybrané společnosti ve spádové oblasti, který je zpracován na dostatečné úrovni. Hodnocení bylo sníženo z důvodu nízké úrovně propracování konkrétním návrhů v návaznosti na zjištěné výsledky z provedených analýz, které bylo způsobené zejména časovou tísní autorky práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Studentka v práci používá standardní metody strategického řízení pro situační posouzení prostředí vybraného podniku sběrem a analýzou sekundárních dat, které jsou zpracované na dobré úrovni. V práci je také proveden vlastní primární výzkum u stávajících zákazníků formou dotazníkového šetření. Cíl výzkumu, který měl za účel identifikovat preference, spokojenost a ještě i loajálnost stávajících zákazníků (B2C trh) je nadhodnocen vůči získaným výsledkům.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska odbornosti práce, tak i schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry, je na relativně dobré úrovni. Výtku mám k pochybení autorky práce v oblasti popisu faktorů ve SWOT matici a jejich záměnu s již konkrétně navrhovanou strategii (např. str. 81, zaměření se na zahraniční vína místo zvyšující se poptávky po zahraničních značkách apod.).
Praktická využitelnost výsledků E Práce může sloužit jako počáteční podklad pro vypracování podrobnějších kroků v rámci plánu rozvoje. Některým návrhům chybí hlubší rozpracování, tedy "jakým způsobem", "kdo", "kdy", "za kolik" a další jako lay-out zahrádky, návrh loga, vizitek, což do určité míry omezuje možnost rozhodování, naplňování a kontroly klíčových akcí ze strany praxe. Navíc je v práci doporučováno "více společenských akcí", "více propagace", "více služeb" při zachování současného stavu tj. jednoho majitele a jeho syna eventuálně bez rozdělení kompetencí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem propojeny, včetně ekonomického zhodnocení návrhů. Vytknout však musím občasné prolínání popisu současného fungování společnosti do jiných analýz zabývající se obecnou analýzou vnějšího prostředí (např. hodnocení technologických faktorů ve vinařství s popisem současného skladování vinotéky). Studentka v práci používá relativně dobré odborné jazykové úrovně a terminologii v práci až na výjimky typu "nízká propagace" apod. Z hlediska formálních náležitostí musím vytknout formátování některých obrázků a schémat (např. str. 35, 38, 45), které jsou v důsledku kopírování originálů špatně viditelné. Bohužel, kvalitu práce snižuje také vizuální stránka formátování a uspořádání textu (str. 28, 29 apod.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu u stávajících zákazníků.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

účetnictví, Lenka Procházková, VŠE Praha, fakulta Finance a

Diplomantka si klade za cíl navrhnout strategii rozvoje malého rodinného podniku. Tomu odpovídá i struktura práce. V první části práce jsou popsány jednotlivé pojmy a druhy analýz, které jsou následně v další části práce prakticky využity právě při analýze daného podniku. Za velmi přínosné hodnotím využití konkrétních dat reálného podniku, což zvyšuje využitelnost práce v praxi. Veškeré závěry a výsledky analýz byly detailně odůvodněny a přehledně shrnuty do přehledných tabulek či grafů. Doporučení, která byla vzhledem k fungování a strategii firmy vznesena, považuji za velmi přínosná a pro majitele firmy poměrně jednoduše realizovatelná. Taktéž grafická a jazyková úroveň se jeví na vysoké úrovni. Práce působí jako celek jednotně a je velmi dobře čtivá. Celkově považuji tuto práci za velmi kvalitní a zároveň cennou pro majitele vinotéky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110379