BYSTRIANSKA, E. Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koplík, Jan

Studentka Emília Bystrianska se ve své práci zabývala vyluhovatelností kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií. V rešeršní části studentka dokázala využít cizojazyčnou odbornou literaturu a vybrat relevantní informace. V praktické části prokázala schopnost převézt teoretické poznatky do praxe, samostatně pracovat a případně navrhnout řešení problémů, které se vyskytly. Práce splňuje požadavky očekávané od bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beranová, Denisa

Bakalářská práce Emílie Bystrianské se zabývá vyluhovatelností kovů z různých geopolymerních matric. Využívá sekundární suroviny pro zapouzdření odpadů obsahujících těžké kovy. Práce postrádá abstrakt a klíčová slova v českém jazyce. Práce je logicky členěna do jednotlivých kapitol, které jsou po grafické i obsahové stránce kvalitně zpracovány. Nicméně se v práci občas vyskytují gramatické, typografické i jazykové chyby (např. v Tab. 1 není shodná přesnost uvedených hodnot, v textu chybí odkaz na Tab. 2, zranie, zrovnanie, v Tab. 5 a Tab. 6 jsou na rozdíl od zbylého textu použity desetinné tečky…). Při zpracování bakalářské práce studentka využila velké množství odborné literatury, které převyšuje nároky kladené na tento typ práce. Ve velké většině se jedná o odborné články zahraničních autorů. Formát některých citací uvedených v seznamu použitých zdrojů se od zbytku liší. V praktické části byly zkoumány mechanické vlastnosti připravených alkalicky aktivovaných materiálů, byla provedena obrazová i prvková analýza připravených matric a několik druhů vyluhovacích experimentů. Výsledky jsou jasně popsány, slovně i graficky, porovnány vzájemně i s výsledky publikovanými v odborné literatuře. Závěr je poměrně rozsáhlý a jsou v něm shrnuty všechny dosažené výsledky i závěry, které je z nich možné vyvodit. Práce odpovídá svým rozsahem i množstvím vykonaných experimentů požadavkům bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě se známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 87018