NOVÁK, P. Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Pavel Novák zpracovával bakalářskou práci v oblasti s nesnadnou dostupností konkrétních technických informací a detailů. V práci proto zpracoval i stručný přehled inženýrských metod používaných k vývoji i u těchto kategorií vozidel. Prokázal schopnost samostatné práce a v souvislosti se zpracovávanou oblastí sportovních vozidel oceňuji i jeho zapojení v týmu studentské formule. Cíle práce byly splněny v rozsahu daném zadáním, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Téma bakalářská práce zahrnuje řadu úskalí daných zejména obtížným přístupem k seriozním informacím na jedné straně a velkým množství nepřesných mediálních zpráv na straně druhé. Dalším handicapem studenta bylo to, že zatím neabsolvoval odborné předměty, jejichž znalost je v mnoha případech nutná k pochopení řady technických řešení popisovaných v jeho práci. S ohledem na tyto skutečnosti mám k práci následující připomínky. Práce obsahuje řadu rozporných tvrzení. Např. na str. 24 poslední věta a následující věta na další straně student uvádí: „… u kterých je horní rameno delší, než rameno dolní. Horní rameno se používá kratší, aby …“. Na začátku str. 27 uvádí: „Fabia WRC 05 má na přední i zadní nápravě zavěšeny kola nezávisle pomocí prvků McPherson.“ A o dvě věty později: „… a na zadní nápravě víceprvková, viz obr. 16 …“ a o pár řádku níže „zadní náprava - McPherson“. Na některých místech jsou nejasně specifikované parametry, např. na str. 35 ohledně používaných brzdových kotoučů: „Zadní šotolinové (asfaltové)“. Někdy používá neznámé nebo nejasné termíny, např. na str. 24: „… dovoluje částečnou nastavitelnost změny klenutí a centra valení“. V práci je možné nalézt i nesprávné údaje, např. závodní vůz Ford v kategorii WRC nemá na zadní nápravě vlečená ramena, jak uvádí na str. 27. Část zabývající se měřicí technikou není příliš vhodně pojata. Místo toho, aby na úvod charakterizoval, z jakých částí se měřící systémy skládají, nesystematicky a velmi stručné až útržkovitě (někdy jen obrázek bez vysvětlení v textu) v textu uvádí informace o jednotlivých prvcích systému. Případný čtenář bez znalosti problematiky si nemůže z této části odnést žádnou ucelenou informaci. Software pro analýzy dat je uveden bez vazby na datalogery různých firem. Naproti tomu, část zabývající se software používanými při vývoji vozidla je zpracována daleko srozumitelněji. Zde se jasně projevila návaznost na informace získané ze studia, což je patrné i na kvalitě zpracování této části. Z práce je patrná snaha studenta shromáždit podstatné informace k danému tématu a to i přes jejich nesnadnou dostupnost a často i zavádějící informace v řadě zdrojů, jak zmiňuji již v úvodu posudku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 32434