KOŠAŘ, V. Program simulující dusítka žesťových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirásek, Ondřej

Student měl za úkol provést analýzu spektra minimálně u dvou žesťových nástrojů, u každého minimálně se třemi dusítky. Dále nasamplovat chromatický rozsah těchto nástrojů, a to v různých dynamikách a porovnat barvu vzorků s dusítky a bez dusítek. Analyzovat, kde a jak ve spektru vznikají formantová a antiformantová pásma. Nahrání a nasamplování provedl v domácích podmínkách dobře. Rovněž analýza formantových oblastí je provedena na velice solidní úrovni. V analýze mi chybí detailnější rozebrání případného zkreslení původního signálu (jaké složky přibývají a za jakých okolností?) a také ověření tvrzení, že formanty jsou vždy pevné (nikde se nemění průběžně jejich jakost – šířka?). Dále měl student vytvořit zásuvný modul, který bude co nejvěrněji simulovat funkci dusítek. Pro napodobení dusítek mohl využít dynamické filtry, ale také moduly vytvářející neharmonicity. Součástí programu mělo být minimálně osm typických presetů. Rámcově zvládl naprogramování v prostředí Rektor6. V práci i při prezentaci audio vzorků mi však chybí řada detailnějších informací týkajících se bloků a podbloků: podařilo se simulací - sestavením dílčích filtrů věrně napodobit původní formantové křivky, které vznikly při průchodu mechanickými dusítky? Nakolik jsou virtuální obrysy věrné? Jsou adekvátně plynulé nebo v nich vznikly nežádoucí lomy? Ukázalo by nám to srovnání LPC křivek. Jak silná saturace či zkreslení bylo v podblocích použito a co do spektra vneslo? V práci chybí popsání jak a proč je nastaven efekt distortion či saturation. Rovněž potom srovnání spektra akustického signálu s fyzickým dusítkem a spektra po průchodu signálu virtuálním zkreslením. Je metoda zkreslení jediná, která je pro obohacení čistého tónu vhodná? Nebyla by např. efektivnější řízená aditivní syntéza? Jak by byla složitá a věrná? A pracná? Student práci doplnil řadou audio příkladů, které dokladují, že virtuální dusítka jsou funkční a docela věrně napodobí mechanická. Chybí mi ale ukázky celých melodií, které by odkryly případná slabší místa v tranzientech. Rámcově student zadání splnil, v detailech už nebyl tak důsledný.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Indrák, Michal

Diplomová práce odpovídá formálním náležitostem a nevykazuje zjevné nedostatky. Cílem práce bylo mimo nahrání a analýzy vzorků dvou žesťových nástrojů s dusítky i bez dusítek vytvoření softwarového nástroje, který bude funkci dusítek na těchto nástrojích simulovat. Student dle zadání provedl nahrávky a analýzy dvou nástrojů s různými dusítky a tomuto věnoval většinu textu své práce. Vytvoření funkčního simulačního programu věnuje student 8 stran textu. V tomto textu se student soustředí na popis prostředí, v kterém byl program (patch) vytvořen a základní popis využitých prvků a struktury. Bohužel to nejcennější – proč a jakým způsobem byly jednotlivé prvky (např. filtry) použity a propojeny, jak bylo využito zjištění z vlastních měření a jakým způsobem to ovlivnilo zapojení a nastavení jednotlivých parametrů – zcela chybí. Student v kapitole 7.4 na straně 54 píše: „Dále při každém kroku úprav následoval zvukovy poslech a subjektivní hodnocení, zda se jedná o správny směr úpravy a zda naměřená teorie odpovídá praktickému poslechu.“ Na tomto místě bych očekával i mimo výše uvedeného (což je jinak zcela v pořádku), že student využije hlavně teoretických poznatků z měření a popíše exaktně jak jich využil při sestavení simulace a konkrétně popsal a zdůvodnil nastavení všech parametrů a kombinací filtrů aplikovaných na vzorky. Práci i přes tuto výtku považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 141425