ODEHNAL, R. Spojení mezi turbínou a generátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Radek Odehnal zpracoval velmi samostatně a po všech stránkách úspěšně zadané téma své závěrečné bakalářské práce věnované mechanickému spojení vodní turbíny s generátorem. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Student Radek Odehnal předložil závěrečnou bakalářskou práci zaměřenou na problematiku spojení vodní turbíny s vysokofrekvenčním elektrickým generátorem. Jeho práce má celkem 37 stran, přílohy neobsahuje. V úvodu své práce provedl absolvent rozdělení vodních elektráren, pojednal o významu malých vodních elektráren a volbě jejich turbíny a generátoru. Dále se podrobněji věnoval principům přenosu mechanické energie mezi turbínou a generátorem. Vytvořil pečlivě zpracovanou práci převážně kompilačního charakteru s využitím uvedených literárních zdrojů. Po stránce věcné ani formální jeho práce neobsahuje závažnější nedostatky. Absolvent Radek Odehnal splnil požadavky zadání v celém rozsahu, jeho závěrečnou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38238