HORÁK, T. Návrh procesního řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce vykazuje dobré převedení teoretických znalostí do praktických dovedností i v oboru stavební průmyslové výroby. Je nutno vyzvednout, že se zabývá i environmentem a tím i dopady na životní prostředí a to je v oblasti stavebnictví významně žádooucí. Při obhajobě by bylo vhodné se zamyslet nad budoucím rozvojem stavebních zakázek vzhledem požadavkům Evropské unie na spotřebu energií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Vytvořený hlavní cíl a dílčí cíle byly v plném rozsahu splněny v oblasti stavební výroby a to jak po stránce manažérské, tak i technologické. Řešení se také v daném oboru průmyslové výroby zabývá i dopady na životní prostředí, což je přínos k rozsahu cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Všechny uvedené metody včetně rozhovorů s majioteli malé stavební firmy byly použity při analýze současného stavu řízení zakázek i v návrhu na odstranění rizik realizace zakázek a zkvalitnění řídící práce pro realizaci zakázek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané výsledky analýzy shromažďují základ pro návrhy použití procesního řízení při řízení jak růstu podniku, tak i jakosti zakázek a jejich provozních podmínek.
Praktická využitelnost výsledků C Předložené výsledky je možno realizovat v nejbližším časovém období, ale jsou základem pro rozhodování TOP managementu podniklu k inspiraci pro jejich realizaci v podmínkách stavební výroby.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Terminologie, použitá při návrzích procesního řízení, dokumentuje znalost odborných přístupů pro zavedení procesníhio řízení. Jazyková úroveň vykazuje znalosti inženýrské práce a je základem pro splnění formálních náležitostí práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce ctí ochranu duševního vlastnictví u předložené odborné literatury Je zpracována na základě cca 40 knižních, innternetových a podnikových dat.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cílem DP je návrh průběhu zakázky za účelem zlepšení služeb zákazníkům v malé firmě založené v roce 2016 z oblasti stavebnictví. Autor hledá inovace v oblasti logistiky, kvality, efektivity a informačních toků. Po uvedených teoretických přístupech a analýze současného stavu uvádí tři návrhy. Dva jsou zavedení ISO 9000 a ISO 14000, třetí je implementace ERP systému.U obou norem oponent postrádá vazbu na logistiku či zefektivnění výrobního procesu, což může autor vysvětlit v otázce. Cíl DP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125309