KASPER, R. Testování bezdrátových modemů ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval aktivně a samostatně, zadání splnil z velké části. Navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Molnár, Karol

Bakalářská práce je zaměřena na empirické ověření chování modemu CDX800 využívající přenosovou technologii Zigbee. Při srovnání dosažených výsledků se zadáním lze konstatovat, že zadání bylo z technických důvodů splněno jen částečně, protože studentovi se nepodařilo zprovoznit důležitou část, zaměřenou na přenos dat, pocházejících z PLC. Výsledky uvedené v práci vznikly pouze použitím standardních diagnostických nástrojů, dodávaných výrobcem modemu. Skutečnost, že je tím také limitován vlastní přínos práce, má nepříznivý vliv i na celkovou odbornou úroveň práce. Odbornou úroveň dále snižují netechnické formulace a poměrně časté stylistické nedostatky, např.: - pro frázi "zpracovat back-to-back rámce"z kapitoly 2.2.3, by se určitě našel i český ekvivalent, - fráze "učící" rámce, také má určitě vhodnější překlad, - použití výrazu "doba zprávy" u Obr. 4.5 a Obr. 4.8 zní značně netechnicky, - atd. Za těžiště práce považuji analýzu využitelnosti modemů v reálných podmínkách, a to jak v otevřeném prostoru, tak i v případě městské zástavby. Tyto výsledky mohou být užitečné pro budoucí uživatele. Interpretace těchto výsledků je logická a přímočará. Podmínky testování však nebyly vždy ideální, což může způsobit zkreslení získaných výsledků. Např. velice zarážející je podezřele velká chybovost zpráv nad 1000 znaků. Podle mě taková skoková změna chybovosti signalizuje spíše systémovou chybu než nežádoucí vliv prostředí. Prezentovaný návrh systému pro sběr dat z decentralizovaných čističek odpadních vod nepůsobí příliš propracovaně. Student neuvádí žádné detaily o návrhu komunikace (pravidelnost komunikace, předpokládaná ztrátovost, řešení ztracených rámců), o alternativních topologiích a návrh neobsahuje ani orientační cenovou kalkulaci. Z hlediska formálního zpracování je práce na standardní úrovni. Autorovi bych vytkl především rozmazanost či špatnou čitelnost některých obrázků, nesprávný popisek u obrázku 4.8 (přehozený závislý a nezávislý parametr), chybějící textové vyhodnocení k Obr. 4.6, či zbytečně velké prázdné okno na Obr. 3.2.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce D 32/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 32208