ZHÁŇAL, J. Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo seznámit se s používanými metodami lokalizace, zvolit vhodnou metodu pro použití s laserovým dálkoměrem SICK LMS-291 a funkčnost této metody demonstrovat. Jedná se o práci spíše rešeršního charakteru. Student pracoval samostatně a v průbehu roku téměř nevyužil možnosti konzultací u školitele. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Práce se zabývá lokalizací pomocí laserového dálkoměru a jedním z cílů bylo simulační ověření funkčnosti některé lokalizační metody. Práce je napsána ne zcela konzistentním způsobem a některé kapitoly jsou vyloženě nesrozumitelné. Např. Kapitola 2.3.3 věnována Markovské lokalizaci, nebo kapitola 4.3.1 věnována metodě SLAM, kapitola 4.3.2 Kalmanovy filtry, jsou sepsány tak, že spíše připomínají automatický překlad anglické literatury. Vlastní simulaci je věnována pouze jedna dvoustrana a není jasné s jakými daty a jaká metoda na jejich zpracování byla použita.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 29837