KLEIN, V. Testování mobilních sítí s podporou programu ROMES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Student měl za úkol prostudovat možnosti programu ROMES a získané poznatky využít při návrhu laboratorní úlohy pro předmět Rádiové a mobilní komunikace. Současně měl vytvořit obecnou metodiku pro testování celoplošných mobilních sítí. Přístup studenta k řešení bakalářské práce lze označit za velmi dobrý. Pravidelně docházel na konzultace a získané poznatky si ověřoval měřením v laboratoři. Zadání práce bylo splněno. Nad rámec zadání vytvořil student vzorový protokol, který bude sloužit pro stanovení definitivního zadání nové laboratorní úlohy. Předložená bakalářská práce má však malý rozsah a student mohl některé oblasti řešení popsat podrobněji.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Miloš, Jiří

Předložená bakalářská práce studenta Vojtěcha Kleina s názvem Testování mobilních sítí s podporou programu Romes má 38 stran textu a 13 stran příloh. Práce je rozčleněna do 6 číslovaných kapitol, přičemž struktura kapitol je logická. V prvních dvou kapitolách student rozebral možnosti měření a monitorování mobilních sítí v laboratoři mobilních komunikací UREL a také představil měřicí a monitorovací systém Romes společnosti Rohde & Schwarz. V dalších dvou kapitolách jsou představeny metody měření a vyhodnocování základních parametrů mobilních sítí dle standardů ITU a IETF, které jsou dokumentovány několika ukázkami měření. Na základě předloženého teoretického rozboru student vybral relevantní typy měření mobilních sítí dostupných v okolí školy (GSM, UMTS a LTE) a provedl také některé speciální testy pro vyhodnocování kvality videosekvencí a kvality řeči. Výsledky provedených měření jsou přehledně interpretovány a stručně diskutovány. Dle zadání měl student za úkol vytvořit novou laboratorní úlohu pro předmět Rádiové a mobilní komunikace. Zřejmě s ohledem na dotaci času pro měření jedné laboratorní úlohy v tomto předmětu byla nakonec úloha rozdělena na dvě (první se zaměřením na testování mobilních sítí, druhá se zaměřením na datové přenosy). Zadání práce považuji za splněné. Formální stránka práce je na slušné úrovni. Práce obsahuje větší množství grafických ukázek měření pomocí Romes. V práci se vyskytuje pouze několik překlepů a drobných formálních nedostatků (např. umístění citačního odkazu mimo odpovídající větu, nečíslování citací podle toho, jak jsou uvedeny v textu práce apod.)

Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 84615