LEČBYCH, M. Spalovací motory pro pohon UAV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Bakalnt si pro svou bakalářskou práci zvolil relativně netradiční téma týkající se pohonných jednotek bezpilotních létajících prostředků (UAV). Autor se nejprve krátce věnuje rozboru možných typů motorů pro bezpilotní letouny a následně popisuje pohonné jednotky vyráběné v ČR i v zahraničí. Další část práce je věnována shrnutí parametrů a porovnání. Bohužel musím konstatovat, že student vůbec nevyužíval konzultací s vedoucím práce a ozval až přibližné týden před plánovaným termínem odevzdání. Nicméně vznikla práce s poměrně vypovídajícím přehledem motorů určených pro pohon létajících prostředků kategorie UAV.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Bakalářská práce pana Lečbycha je rešeršního charakteru, kdy popisuje spalovací motory pro pohon bezpilotních letadel. V první části je uveden přehled motorů pro UAV vyáběných v České Republice a následně v zahraničí. Celá část má nevhodné formátování, které není v souladu se zvyklostmi pro vypracování závěrečných prací (obrázky a tabulky s obtékáním textu). Po obsahové stránce není kapitola vhodně zpracována neboť motory jsou členěny podle výrobce nikoli podle použití, takže vedle sebe můžeme nalézt motory ve výkonovém rozsahu 2,5-180kW bez dalšího rozdělení jejich použití pro jednotlivé kategorie letadel. Pátá kapitola nazvaná „Shrnutí“ obsahuje pouze tabulku, která by měla být v přílohách práce nikoli v samostatné kapitole. V šesté kapitole autor vykresluje poměr výkon ku hmotnosti pro jednotlivé motory avšak srovnává motory různých kategorií i konstrukcí, takže srovnání neposkytuje žádnou přidanou hodnotu. Grafu 1 chybí popis os. Celkově jsou uvedené grafy velmi nepřehledné bez dalšího vysvětlení. Celkově práce působí velmi neuspořádaně a autor není schopen vhodně interpretovat informace a vyvodit z nich jasné závěry. Práce má i další formální nedostatky jako chybějící čísla stránek na sudých stranách, chyby v záhlaví kdy popis kapitoly neodpovídá aktuální kapitole, chyby v obsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 124180