POLÁCH, M. Prezentace dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce je po formální i odborné stránce v pořádku. Práce má dobrou grafickou úpravu. Zadání bylo v zásadě splněno. Student pracoval samostatně a o výsledcích pravidelně informoval. Rozvržení prací však nebylo úplně šťastné a řada věcí byla řešena na poslední chvíli. Některé části musely být proto nakonec trochu zjednodušeny. Samotná aplikace je sice na první pohled poměrně triviální, byl u ní ale kladen důraz na ověření nových technologií. Hodnotím zejména použití virtualizující kolekce v GridView tabulce, což umožnilo pracovat v uživatelském rozhraní s velkým objemem dat. Student prokázal při návrhu aplikace výborné architektonické schopnosti. Požíval návrhové vzory, aplikaci správně rozdělil do vrstev. Prokázal schopnost hledat řešení problémů na programátorských diskusních fórech. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Frolka, Jakub

Práce se zabývá prezentací dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation. Student dle zadání naprogramoval aplikaci, která spravuje knihovní databázi, také splnil požadavek na synchronizaci dat mezi více spuštěnými aplikacemi a myslel i na ochranu proti SQL injection. Práce je na dobré odborné úrovní a obsahuje pouze pár formálních nedostatků, jako jsou překlepy, ale především jsou v práci uvedeny obrázky, tabulky a výpisy kódů, na které není v textu nijak odkazováno. Dále vidím jako zbytečné kapitolu 5 členit do tak velkého počtu podkapitol. Závěrečná práce by měla být napsána v trpném rodě a ne v první osobě. Navrhuji hodnocení A/90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101871