GRUBER, J. Sušení biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na konkrétní úlohu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená diplomová práce pojednává o biomase, jejích vlastnostech a o možných způsobech snižování její vlhkosti. Dále je zde popis a porovnání sušiček na biomasu a pro vybranou sušičku je zde proveden stručný výpočet. Práce pracuje s literaturou dobře, i když někde (např. definice biomasy) odkazy chybí. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jen občas není jasné, proč je v práci kapitola zařazena. V závěru práce je pak uvedena jednoduchá ekonomická rozvaha. tato rozvaha je až příliš stručná a bylo v ní zanedbáno tolik vlivů, že nemá žádnou vypovídací schopnost. Provozní vytížení linky 94% ročně, zpracování 4 445 tun pilin za rok (opravdu pila vyprodukuje tolik odpadu?) i výnos 8 mil. Kč jsou velice zavádějící, zanedbané vlivy nejsou ani vypsány. Přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 74389