LIZÚCH, J. Návrh fluidizačního zařízení pro pouzdření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Otáhal, Alexandr

Student měl za úkol vytvořit zařízení pro pouzdření především hybridních integrovaných obvodů metodou fluidizace. V první části vytvořil rešerši na téma fludizace z pohledu metod, jejich nastavovaných parametrů a materiálů. Druhou část tvořil návrh jednotlivých částí zařízení, následně jejich výroba a kompletace. Výsledné ověření bylo zdárně provedeno na keramickém substrátu. Zadání splnil v plném rozsahu, po celý semestr pravidelně konzultoval a konstruktivním a kreativním způsobem přistupoval k řešení problémů. Psaná forma bakalářské práce je dobře členěna a v doporučeném rozsahu. V teoretické i praktické části student používal relevantní zdroje. Hodnotím známkou A (100 b) a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Skácel, Josef

Student Ján Lizúch vypracoval bakalářskou práci na téma „Návrh fluidizačního zařízení pro pouzdření“. Na prvních 30 stranách bakalářské práce je dopodrobna rozebrána problematika fluidizace. Další část se zaobírala návrhem vlastního řešení konstrukce nového zařízení na fluidizování vzorků. Student postupoval systematicky a popsal velmi dobře myšlenkové pochody a zvolená řešení. Celá práce je strukturována logicky a uceleně. Panu Lizúchovi nestačil doporučený rozsah bakalářské práce a vypracoval ji na 124 stran včetně příloh. Přikládal bych to především k tomu, že zadání práce přesahuje náročností standartní obtížnost bakalářské práce. V práci jsem nezaregistroval pasáže, které by tam nepatřili, nebo by zbytečně zvyšovaly rozsah. Celý text je psán v Latexu což zvyšuje celkový dojem. Z práce na mě působí, že pan Lizúch musel vynaložit vysoké úsilí k vypracování takto precizní práce. Zadání bylo bezezbytku splněno. Hodnotím známkou A s celkovým počtem bodů 98.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 142785