MIKULOVÁ, K. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka se ve své závěrečné práci zaměřila na zhodnocení dosavadního stavu operativního plánování společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za tímto účelem popsala aktuální stav plánování podniku, provedla analýzu finančního plánu roku 2020 a identifikovala významné odchylky. Na základě této analýzy studentka navrhla celkem 4 opatření, resp. zahrnutí odložené daně do finančního plánu, zaměření na detailnost finančního plánu, aby nevznikala prázdná místa v plánu, možnost plánování rozvahy a výkazu cash flow a využívání vybraných finančních ukazatelů pro sledování aktuálního stavu na měsíční, kvartální i roční bázi. Na závěr studentka sestavila časový harmonogram zavedení jednotlivých opatření. Závěrečná práce je vypracována na dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dobroucký, Petr

Podle mého názoru autorka ve své práci prokázala velmi dobré teoretické znalosti, které následně dokázala aplikovat na konkrétní případ vybraného podniku. Posuzovaná diplomová práce je uceleným dílem bez zřejmých nedostatků a má všechny předpoklady praktické realizovatelnosti. I přes poměrně krátký čas na seznámení s posuzovaným podnikem jsou doporučení taková, že by je nebylo možné učinit bez schopnosti autorky rychle a správně analyzovat problém a pochopit specifika daného subjektu. Doporučení se týkají například plánování odložené daně, což je položka velmi důležitá, ale často zanedbávaná a pro management mnohdy špatně pochopitelná. Stejně tak plánování cash-flow v delším časovém horizontu může firmě pomoci vyhnout se budoucím nepříjemným překvapením. Velmi dobře hodnotím přehled v ukazatelích finanční analýzy a jejich aplikaci na konkrétní podmínky a adresáty informací včetně doporučené frekvence poskytování. Cíle stanovené v úvodu práce byly beze zbytku splněny, použité metody a postupy jsou pro danou problematiku vhodné. Práce s literaturou je adekvátní zvolenému tématu, ve zcela ojedinělých případech (např. s. 26 dole nebo s. 28 nahoře) jsou citace hůře srozumitelné. To lze však připsat spíše ne úplně správnému českému překladu literatury, nikoliv samotné autorce diplomové práce. Ačkoliv není zpracovávané téma úplně nové a prací s tímto zaměřením se objevuje už poměrně hodně, posuzovaná práce přináší konkrétní a realizovatelná doporučení a její kvalita jednoznačně převyšuje obvyklou úroveň srovnatelných textů. Není pochyb o tom, že autorka bude schopna využít znalosti nabyté v rámci studia a že bude přínosem pro odbornou praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a při uspokojivém zodpovězení doplňujících otázek ji navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142871