ŠEREK, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Snaha nalézt harmonizující kontrast komposice barokní zahrady a současné prostorové tvorby nové zahrady je důsledně vyjádřena vhodně zvoleným konceptem prostorového uspořádání i architektuře navrhovaných budov.Prosté až strohé formy navržených budov i parteru nových zahrad jsou seřazeny a podřízeny hlavním kompozičním osám barokní zahrady a vytvářejí tak významný a důstojný prostor předpolí barokního zahradního díla. Otevření a zveřejnění části prostoru s osovým průhledem k rotundě pokládám za velmi pozitivní a příkladné propojení současné a historické fáze vývoje zahrady. Otázky a náměty k obhajobě: Bližší vysvětlení uplatnění motivu "čárkového kódu" v kompozici Holandské zahrady

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Svědomitý a pracovitý, racionální rozhodování
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pokorný, Filip

Student ve své práci prokázal dostatečné schopnosti pro postup k obhajobě bakalářské práce. Urbanistické řešení je jasné a logické. Dobrý urbanistický koncept umožňuje i následné dobré provozní řešení. Architektonický koncept je jasný, ale až příliš skromný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Propracovaný a logický urbanistický koncept.
Architektonické řešení B Skromná architektura možná až příliš jednotvárná.
Provozní řešení A Provozní řešení je logické vycházející z dobrého urbanistického řešení.
Technicko konstrukční řešení A Technické řešení je dostatečně popisné.
Formální úroveň A Práce je velmi dobře graficky zpracována. Informace jsou podány výstižně a přehledně.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 23009