VETIŠKA, V. Asynchronní dynamometr - výkonový měnič [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klíma, Bohumil

Úolem studenta bylo navrhnout řešení silových obvodů střídače a aktivního usměrňovače pro napájení střídavého motoru pro aplikaci malého dynamometru. Jedním z požadavků bylo použití součástek, které vykazují vysokou integraci pomocných obvodů (budičů a snímačů), tak aby bylo dosaženo cneově i prostorově velice výhodného řešení. Během řešení student prokazoval dobré odborné znalosti, a schopnost zpracovávat inforamce z literárních zdrojů. Předložená práce je na dobré formální i obsahové úrovni. Splnění zadání je prokázáno přiloženými návrhy. Z hlediska aktivity během řešení vytýkám, že si student nevytvořil dostatečnou časovou rezervu na zvládnutí návrhového systému a na dotažení řešení do preciznější podoby zejména v oblasti návrhu plošných spojů. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Červinka, Dalibor

V bakalářské práci byl řešen měnič pro dynamometr. Na začátku je formulováno zadání požadovaných parametrů měniče, dále jsou navrženy a dimenzovány základní součásti silové části a poté následuje popis schématu zapojení. Tento popis je však zbytečně detailní a zabírá zbytečně mnoho stran. Obecně je v práci poměrně málo stran vlastního původního textu. Formální a grafická úroveň práce je standardní. Některé formulace však nejsou příliš šťastné a text je místy nepřehledný, z části i díky chybějícím předložkám, spojkám a i díky chybám a překlepům v interpunkci. Velké množství příloh se skládá z datasheetů, které jsou lehce dostupné a není je tedy třeba do práce zahrnovat. Hlavním přínosem práce je, že byla pečlivě vytvořena výrobní dokumentace pro měnič, včetně předběžného výkresu konstrukčního uspořádání.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 13349