PEKÁREK, D. Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Cílem práce bylo vytvořit komplexní návod na měřící stanici Hioki 3390. Z dostupného manuálu vybrat to nejpodstatnější a následně s jeho pomocí změřit úlohu a vytvořit vzorový protokol. Rozsah práce je dostačující. Práce s literaturou byla omezena již zadáním práce. Nicméně v práci postrádám větší zapojení studentova návodu do vlastního měření. Schéma, které použil je pouze převzaté, mírně upravené bez citací a ve špatné kvalitě. Hioki 3390 je výkonovým analyzátorem, proto v práci chybí bližší porovnání dat se současným měřícím systémem (multimetr Tectra) - v oblasti přesnosti. Navíc interpretace výsledků z měření je malá.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Paar, Martin

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu návodu k měřící stanici HIOKI 3390 a vzorového protokolu pro zvolenou laboratorní úlohu za použití tohoto měřícího systému. Práci lze rozdělit na dva hlavní celky, návodu ke zmíněné měřící stanici a vzorového protokolu. Po velmi strohém úvodu je překlad anglického návodu s částmi zaměřenými na základní funkce, přípravu systému před měřením, zobrazení naměřených hodnot a popisem statistických a grafických funkci nabízených měřícím systémem a jeho možnosti nastavení. Závěr teoretické části se věnuje problematice ukládaní dat. Praktická část tvoří vzorový protokol k úloze stanovení Blondelových konstant pro vedení 220 kV. Student sice provedl překlad návodu k zadanému systému dle zadání, ale zpracování praktické části, kde student mohl projevit svůj tvůrčí přístup, je poměrně strohé. V úvodní části práce není čitelnost obrázků na dobré úrovni. Samotná praktická část obsahuje chybu ve výpočtu impedance naprázdno, kde musí být záporné znaménko. Tím jsou i výsledné hodnoty blondelových konstant chybné. Dále student došel k závěru, že naměřené hodnoty pomocí měřícího přístrojem Shark (v textu označený jako přístroj Tectra) se téměř nelišil od popisovaného měřícího systému. Tento závěr je velmi strohý, který není podložen v textu jakýmkoliv porovnáním např. tabulkou naměřených hodnot z obou systémů. Závěr samotné práce neobsahuje ani základní zhodnocení měřícího systému, což by pomohlo při výběru jeho dalšího použití. V posledním odstavci závěru autor svou práci nazývá poněkud zvláštně jako semestrální. Po grafické a formální stránce je práce na průměrné úrovni. V bakalářské práci sice není plně splněn třetí bod zadání, ve kterém mělo být proměřeno více úloh, ale práce obsahuje pouze jednu úlohu. I přes tuto nedostatečnost student plně splnil zbývající body zadání, proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 67357