RUDOLF, B. Výroba součásti "Pouzdro vinutí" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Připomínky k textové části BP: Str.12, 3.ř.sh. Místo "...reaktoplast..." má správně být "...termoplast...". Není uveden výrobce plastu (BASF). Str.14, tab.1. Místo "Tavící objemová rychlost" je obvyklejší název "Index toku taveniny". Str.17, 13.ř.zd. K popisu času ts3 je chybně vázána funkce vyhazovačů. Čas ts3 je doba otevírání formy a vyhazovače jsou ve funkci během prodlevy tm. Str.40, 7.ř.sh. Velikost plochy průmětu tvarové dutiny do dělící roviny je chybně vypočtena. Správná hodnota by měla být S = 32x15 = 480 mm2. Str.40, 7.ř.zd. Uvedená hodnota vstřikovacího tlaku(205 MPa) je pro materiál PA 66 GF25 FR příliš vysoká. Pro materiál tohoto typu se nastavuje vstřikovací tlak v rozmezí 70 až 150 MPa. Str.41, 1.ř.zd. Plastikační výkon stroje Qp (správně plastikační kapacita) se nepočítá z parametrů formy, ale je přímo stanoven výrobcem vstřikovacího stroje a uveden jako strojní parametr plastikační jednotky stroje. Str.41, 2.ř.zd. Vypočítaná hodnota doby vstřikovacího cyklu tc se zaokrouhluje na celé sekundy. Str.42, 7.ř.sh. Vypočítaná hodnota násobnosti n3 (3,56) se nemůže zaokrouhlovat směrem nahoru, ale naopak směrem dolů, tzn. na hodnotu násobnosti n3 = 3. Kromě toho do velikosti plochy průmětu dutin ve formě nebyla zahrnuta plocha průmětu rozváděcího kanálku (108 mm2). Při vstřikovacím tlaku pv = 150 MPa, uzavírací síle stroje Fu = 500 kN, ploše průmětu tvarové dutiny 480 mm2, ploše průmětu rozváděcího kanálku 108 mm2 by výpočet násobnosti n3 vypadal takto: n3 = 800*Fu/(Sc*pv) = 800*500/((480+108)*150) = 4,53 = 4. Str.46, čl.6.1. Do nákladů na materiál musí být zahrnuty i náklady na materiál vtokových zbytků. Str.47, čl.6.4. Do nákladů na provoz stroje by kromě nákladů na elektrickou energii se musely započítat také náklady na temperaci formy, odpisové náklady stroje a další případné náklady. V seznamu použitých symbolů a zkratek by symboly uvedených veličin měly být uspořádány abecedně. Připomínky k výkresové dokumentaci: Na výrobním výkresu pouzdra vinutí (4-BP-09/10) schází označení drsnosti povrchu. Na výkresu sestavení (0-BP-10/00) by měl být zakótován formát desek formy, stavební výška formy a průměr středících kroužků. U některých kruhových a válcových detailů v pohledech schází osy. Rovněž nejsou nakresleny základní (hlavní) osy formy. Celkové hodnocení: S výjimkou výše uvedených nedostatků je bakalářská práce zpracována na dobré grafické úrovni s pěknou rešeršní částí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29083