PONÍŽIL, D. Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení stávající situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V praktické části autor analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy, regresní analýzy a analýzy časových řad. V návrhové části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Pro praktické využití návrhů by bylo vhodné jejich dopracování. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě: V analytické části uvádíte intervaly spolehlivosti. Jakou jste zvolil hodnotu spolehlivosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lepka, Martin

Cílem práce bylo zhodnocení pozice firmy za využití základních ukazatelů finanční analýzy a poté na základě získaných výsledků navrhnutí možných opatření pro zlepšení finanční situace podniku. Vzhledem ke stabilnímu výrobnímu portfoliu a dlouhodobé podobnosti výroby ve sledovaných obdobích bylo jednoduše možno využít výhradně finanční výkazy pro zhodnocení základních parametrů bez nutnosti výrazného očištění nežádoucích vlivů. Použité metody finanční analýzy byly dle mého názoru v rámci možností veřejně dostupných dat adekvátní cílům a potřebném rozsahu diplomové práce. Práce dle mého názoru velmi dobře shrnuje finanční analýzu firmy a byla projevena snaha a návrh možných opatření (snížení transportních nákladů). Z pohledu typologie práce a stanovených cílů si však uvědomuji, že primárním cílem bylo vypracování finanční analýzy firmy – což dle mého názoru bylo vypracováno velmi dobře a dostatečně robustně v rámci nejběžněji používaných metod a indikátorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 142604