BOMBÍK, Z. Potenciální využití geotermální energie v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Práce pojednává o využití geotermální energie v ČR. Práce je členěna do kapitol. Důraz je předebším kladen na současné projekty ve světě a jejich parametry. Poslední bod zadání - Návrh konkrétního zařízení - byl myšlen ve smylu vytipování vhodné technologie pro použití v ČR. Student se také zaměřil na využití ORC cyklů při výrobě elektrické energie a rozborem látek použitých v těchto cyklech. Přistupoval svědomitě k řešení daných problémů a se zájmem o danou problematiku. Práci hodnotím jako velmi zdařilou řešerši dostupných a funkčních zařízení a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mastný, Petr

Autor se velmi obsáhle zabývá řešenou problematikou, celkový rozsah práce odpovídá jejímu významu. Samotné zpracování práce je na dobré úrovni, avšak autor nezpracoval zadání v plném rozsahu. V práci postrádám podrobnější zpracování posledního bodu zadání. V práci se velmi často vyskytují překlepy, což částečně zhoršuje celkový dojem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 39028